5 powodów, dla których startup powinien korzystać z Public Relations

Dodane:

MamStartup logo Mam Startup

Udostępnij:

Ostat­nio czy­tam sporo ksią­żek. Każda doty­czy star­tu­pów. W wielu z nich auto­rzy pod­kre­ślają, że star­tup powi­nien badać potrzeby klien­tów, rynek i ewo­lu­ować. Oczy­wi­ście tym dzia­ła­niom przy­ta­kuję bez żadnego zawa­ha­nia. Ważne jest też poinformowanie świata o naszym istnieniu.

Ostat­nio czy­tam sporo ksią­żek. Każda doty­czy star­tu­pów. W wielu z nich auto­rzy pod­kre­ślają, że star­tup powi­nien badać potrzeby klien­tów, rynek i ewo­lu­ować. Oczy­wi­ście tym dzia­ła­niom przy­ta­kuję bez żadnego zawa­ha­nia. Nie przy­ta­kuję nato­miast temu, że PR dla star­tupu jest zbędny i w opar­ciu o wła­sne doświad­cze­nia poni­żej przed­sta­wiam 5 powo­dów, dla któ­rych warto PR mieć w swoim startupie.

fot. Fotolia | Autorem tekstu jest Kamil Jarosz

1. Przy­cią­ga­nie “Early Adopters”

Red­dit, Stum­bleU­pon i masa kata­lo­gów star­tu­po­wych. To pierw­sze kie­runki, które obie­rają star­tupy za oce­anem by przy­cią­gać wcze­snych nabyw­ców. U nas ani inter­net ani men­tal­ność inter­nau­tów nie jest jesz­cze na tyle roz­wi­nięta, aby star­tup mógł zacząć szu­kać w podob­nym spo­sób swo­jego modelu biz­ne­so­wego. Dla­tego Public Rela­tions to nie­kiedy jedyna droga do zebra­nia pierw­szych użytkowników.

2. Zbie­ra­nie feedbacku

Świet­nym przy­kła­dem są apli­ka­cje mobilne dostępne w Google Play. Sys­tem ocen i opi­nii poka­zuje, czego można spo­dzie­wać się po apli­ka­cji. Jeśli w mediach pojawi się co nieco na temat two­jej apli­ka­cji, to jest spora szansa na feed­back. Ten jak wia­domo jest na wagę złota. Podob­nie jest w komen­ta­rzami np. pod infor­ma­cją pra­sową lub artykułem.

3. Budo­wa­nie pozy­tyw­nego wizerunku

Pro­dukty w fazie star­tu­po­wej są uza­leż­nione od zmian. Public Rela­tions może wes­przeć ten pro­ces. Infor­ma­cje o zmia­nach, to dobre infor­ma­cje bo po pierw­sze potwier­dzają, że pro­dukt nadal działa na rynku. Po dru­gie, że co-founderzy nie spo­częli na lau­rach i cały czas dosto­so­wują swój pro­dukt do potrzeb klien­tów szu­ka­jąc jed­no­cze­śnie cały czas modelu biz­ne­so­wego, który byłby rentowny.

4. Wzmac­nia­nie morale

Endo­mondo przy­czy­nia się do roz­woju fizycz­nego, bo pozwala dzie­lić się wyni­kami ze zna­jo­mymi, któ­rzy także uży­wają apli­ka­cji. Wgląd w rezul­taty działa moty­wu­jąco. Jeśli obwiesz­czasz światu infor­ma­cję np. o zdo­by­tym finan­so­wa­niu i media chęt­nie się nią dzielą z czy­tel­ni­kami, to morale zespołu szy­bują ku górze.

5. Sku­pie­nie uwagi inwestorów

Obec­ność two­jego star­tupu w mediach sku­pia uwagę czy­tel­ni­ków wśród któ­rych są także inwe­sto­rzy. Jeżeli szu­kasz finan­so­wa­nia, to dobrze zre­ali­zo­wany Public Rela­tions może przy­nieść inte­re­su­jące rezul­taty. Musisz jed­nak pamię­tać, żeby pro­dukt także potwier­dzał swoją “świet­ność” w praktyce.

Tekst pochodzi z bloga Public Relations dla startupu

Kamil Jarosz

Freelancer i praktyk z zakresu komunikacji marketingowej w startupach. Absolwent Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza w Bielsku-Białej. W wolnych chwilach pisze na kamiljarosz.pl.