ABS Investment S.A. zwiększa aktywność inwestycyjną

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

Udostępnij:

ABS Investment S.A., spółka zajmująca się działalnością inwestycyjną oraz doradczą, cały czas rozszerza skład swojego portfela inwestycyjnego o nowe podmioty działające w innowacyjnych branżach. Emitent stał się także głównym akcjonariuszem spółki InBook.

ABS Investment S.A. rozbudowuje swój portfel inwestycyjny przede wszystkim o podmioty, które spełniają przyjęte kryteria inwestycyjne, a także prowadzą działalność w innowacyjnych i perspektywicznych branżach. Nowe spółki, w które zaangażował się kapitałowo Emitent, działają na rynku przetwórstwa odpadów, informatycznym, telekomunikacyjnym oraz obrotu wierzytelnościami. Spółka wiąże z nimi duże nadzieje i liczy, że osiągnięte stopy wzrostu z nowych inwestycji będą utrzymywały się na wysokim poziomie dzięki wieloetapowej i wnikliwej selekcji.

– Siedem nadziei na przyszłość czy też szans rynkowych – tak w skrócie podsumowałbym nowe pozycje w naszym portfelu. Spółki te zostały wyselekcjonowane z ok. 100 propozycji inwestycyjnych, jakie trafiły do ABS w ostatnich miesiącach. Bardzo się cieszę, że dociera do nas coraz więcej projektów, bo to daje możliwość lepszego wyboru i stawia nas w korzystniejszej pozycji negocjacyjnej. Pierwsze kryterium wyboru to perspektywy spółki na kolejne 3 lata, drugie to cena – dalej staramy się dokonywać transakcji w przedziale 5-8 EBITDA, trzecie to warunki transakcji (np. termin płatności, pozycja w akcjonariacie czy opcja wyjścia z inwestycji), a czwarte to możliwość współpracy i synergii  z innymi podmiotami z portfela ABS. Ważna jest dla nas również skłonność do współpracy z ABS przy opracowywaniu strategii na kolejne lata oraz to czy spółka jest już notowana na rynku, bowiem preferujemy spółki publiczne, gdyż są bardziej przejrzyste i transparentne. Istotnym czynnikiem jest także pozytywna ocena kompetencji zarządzających i struktury właścicielskiej – komentuje Sławomir Jarosz, Prezes Zarządu Spółki ABS Investment S.A.

ABS Investment S.A. po ostatnich transakcjach zakupu akcji spółki InBook S.A. stał się jej głównym akcjonariuszem, posiadającym akcje stanowiące 29,82% udziałów w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na WZA. Emitent z dużym optymizmem podchodzi do nowej strategii rozwoju InBook S.A. oraz prowadzonych działań w zakresie jej realizacji. Podmiot ten rozważa też możliwe akwizycje, które mogą przełożyć się na dynamiczny wzrost wypracowywanych przychodów oraz uzyskiwanych rentowności. ABS Investment S.A. jest również akcjonariuszem Spółki Outdoorzy S.A., która prowadzi działalność w zakresie internetowej sprzedaży specjalistycznego sprzętu sportowego.

Sytuacja zdecydowanej większości spółek portfelowych ABS Investment S.A. pozostaje na bardzo dobrym poziomie. Emitent spodziewa się także uzyskania w tym roku wysokich przychodów z tytułu wypłacanych przez nie dywidend. Pozytywnym przykładem jest spółka Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A., która wypłaci bardzo wysoką dywidendę z zysku za 2014 r. Dla ABS Investment S.A. jednym z istotniejszych kryteriów doboru spółek portfelowych jest właśnie możliwość dzielenia się przez nie osiąganym zyskiem z akcjonariuszami.

– Unima jest pierwszą spółką z TOP 10 ABS, która wypłaci w tym roku dywidendę i nastąpi to już w tym kwartale. 8 z 10 spółek posiada zdolność do wypłaty dywidendy z zysku za rok 2015. Będę dążył do tego, żeby liczba spółek z portfela ABS, które wypłacą dywidendę była jak największa. Jak już wielokrotnie podkreślałem, również sam ABS ma być spółką dywidendową – ocenia Jarosz.

Potwierdzeniem bardzo dobrej kondycji finansowej ABS Investment S.A. jest z pewnością wycena obligacji Spółki, która cały czas utrzymuje się na poziomie powyżej 100% ich wartości nominalnej. Wskaźniki fundamentalne Emitenta również pozostają na bardzo atrakcyjnym poziomie: wskaźnik Cena/Zysk kształtuje się na poziomie ok. 5,0, a Cena/Wartość Księgowa wynosi obecnie ok. 0,74. Stabilna sytuacja finansowa ABS Investment S.A. pozwala na realizację dwóch programów skupu akcji własnych – skupu A prowadzony poprzez transakcje sesyjne na rynku NewConnect oraz skupu B prowadzonego w ramach umów cywilnoprawnych poza rynkiem. W ubiegłym roku Spółka wypłaciła również dywidendę w wysokości 0,03 zł na akcję.

ABS Investment S.A. wypracował w 2015 r. zysk netto w wysokości 3.096 tys. zł i zrealizował przyjęte prognozy finansowe. Był to tym zarazem najlepszy rok w całej historii Emitenta. Spółka ma zamiar przedstawić prognozy finansowe na ten rok po publikacji raportu kwartalnego za I kw. 2016 r.

– Podobnie jak w roku poprzednim skłaniam się do publikacji prognozy zysku i wartości aktywów na akcje po opublikowaniu wyników za I kwartał 2016 r.. Harmonogram działania na ten rok jest już opracowany, ciągle zawieramy nowe umowy na usługi doradcze, spółki portfelowe radzą sobie w większości znakomicie, strategia oraz model działania sprawdzają się i to wszystko pozwala na wyznaczanie sobie bardzo ambitnych celów na ten rok. W 2015 r. realizacja pierwotnej prognozy została przekroczona dwukrotnie. Osobiście jestem gorącym zwolennikiem publikowania prognoz również przez spółki  portfelowe, kilka z nich już to uczyniło. Traktuję to jak narzędzie motywujące i stymulujące działanie Zarządu – podsumowuje prezes Jarosz.

ABS Investment S.A. jest spółką notowaną na rynku NewConnect od lutego 2011 r., która prowadzi działalność w dwóch obszarach: inwestycji kapitałowych oraz doradztwa finansowego. We wrześniu 2014 r. jej obligacje zadebiutowały również na rynku Catalyst. ABS Investment S.A. specjalizuje się w inwestycjach w firmy działające w niszowych branżach, mające już rozwinięty biznes o ponadprzeciętnej oczekiwanej stopie zwrotu. Od grudnia 2015 r. Spółka znajduje się w składzie portfela indeksu NCIndex30, który grupuje trzydzieści najbardziej płynnych spółek z rynku NewConnect. Obecnie 4 spółki portfelowe ABS Investment S.A. wchodzą w skład indeksu NCIndex30, co jest kolejnym potwierdzeniem właściwego doboru podmiotów portfelowych.

fot. pixabay.com

icon-112px-padlock Created with Sketch.

Dołącz do naszego newslettera lub podaj swój adres, jeśli już jesteś naszym subskrybentem