Akcelerator Innowacji NOT sp. z o.o.

Dodane: 01.08.2011

Łukasz Tokarski

Udostępnij:

Inkubator

Nazwa: Akcelerator Innowacji NOT sp. z o.o.Strona www: www.ainot.plRodzaj: inkubator

Opis: Akcelerator Innowacji NOT został powołany przez udziałowców FSNT-NOT oraz SATUS Venture w celu wspólnego inicjowania działalności innowacyjnej. Aby zrealizować ten cel, Akcelerator identyfikuje innowacyjne pomysły i weryfikuje ich potencjał rynkowy, a następnie będzie dokonywał inwestycji w spółki powstałe na bazie tych pomysłów.

Pomysłodawca może zgłosić swój projekt wypełniając formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej Akceleratora i dostarczając podpisany do siedziby Spółki. Eksperci dokonują weryfikacji zgłoszenia wyłącznie pod względem formalnym. Pomysłodawcom, którzy złożyli poprawnie wypełnione formularze, Akcelerator wysyła do wypełnienia wniosek o udzielenie wsparcia. Zawarte w nim informacje są poddawane analizie przez ekspertów Spółki, którzy rekomendują Zarządowi pomysły warte zakwalifikowania do etapu preinkubacji. Szczegółowy opis procesu naboru projektów zawiera [regulamin naboru i oceny wniosków].Etap preinkubacji składa się z trzech faz. Na zakończenie każdej z nich jest dokonywana ocena pomysłów, będąca podstawą do kwalifikacji do kolejnej fazy etapu preinkubacji. Innowacyjne projekty, które pomyślnie przeszły etap wstępnej weryfikacji, zostają zakwalifikowane do pierwszej fazy etapu preinkubacji. W tej fazie pomysłodawca uzyskuje dostęp do technicznych usług doradczych, mających na celu weryfikację pomysłu pod katem innowacyjności, jej skali i wykonalności technologicznej.

Projekty, które uzyskały pozytywną rekomendacje, zostaną̨ poddane dalszej analizie w drugiej fazie etapu preinkubacji, której celem jest identyfikacja potencjalnych możliwości sukcesu rynkowego danego przedsięwzięcia. Efektem tej fazy będzie opracowanie dla każdego z pomysłów wstępnego biznesplanu. Dla pomysłodawców, których biznesplany uzyskają̨ pozytywną rekomendację, Akcelerator opracuje propozycje struktury przyszłej transakcji kapitałowej (objęcia udziałów bądź́ akcji w nowo powstałym przedsiębiorstwie) oraz ofertę̨ dla pomysłodawcy. Po przyjęciu oferty przez pomysłodawcę̨ podpisana zostanie z nim warunkowa umowa inwestycyjna. Umowa ta zawiera w szczególności zakres trzeciej fazy etapu preinkubacji dla każdego z pomysłów oraz zobowiązuje pomysłodawcę̨ do powołania przedsiębiorstwa i umożliwienia Akceleratorowi objęcie w nim udziałów pod warunkiem pomyślnego rezultatu trzeciej fazy Etapu Preinkubacji.

W ramach trzeciej fazy etapu preinkubacji pomysłodawcy uzyskują̨ dostęp do szerokiego wachlarza usług doradczych (m. in. doradztwa patentowego i własności intelektualnej, doradztwa finansowego, strategicznego, inwestycyjnego, podatkowego, prawnego, marketingowego, księgowego, technicznego i badań technicznych, rynkowych). Efektem tej fazy jest szczegółowy biznesplan projektu, określający m. in. formę̨ prawną przyszłego podmiotu, harmonogram rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia, strategię marketingową, prognozy finansowe oraz analizę̨ ryzyka.

Na zakończenie trzeciej fazy etapu preinkubacji pomysłodawcom są przedstawiane do podpisu umowy inwestycyjne, których efektem jest powołanie nowych innowacyjnych podmiotów gospodarczych. Stronami umowy inwestycyjnej są pomysłodawca, Wnioskodawca oraz opcjonalnie SATUS Venture lub inny inwestor prywatny.

Szczegółowy opis etapu preinkubacji zawiera [regulamin etapu preinkubacji].Podpisanie umowy inwestycyjnej stanowi początek etapu wejścia kapitałowego. Etap wejścia kapitałowego, podobnie jak etap preinkubacji, składa się̨ z trzech faz. Pierwsza faza obejmuje objęcie udziałów lub akcji przez Akcelerator w powołanej w terminach i na zasadach wskazanych w umowie inwestycyjnej spółce portfelowej. Głównym kryterium wyboru przedsięwzięć́, które zostaną̨ wybrane do wejścia kapitałowego jest ich potencjał technologiczny i rynkowy, zidentyfikowany w fazie preinkubacji. Uwzględniając wniesienie do spółki wartości niematerialnych i prawnych wytworzonych w etapie preinkubacji, łączna suma wejścia przez Akcelerator w postaci kapitału oraz wartości faktur nie może przekroczyć równowartości 200.000 Euro. Udziały w spółce portfelowej objęte i opłacone zostaną̨ w następujący sposób: Akcelerator obejmie poniżej 50% udziałów, pomysłodawca obejmie do 50% udziałów pokrywając je środkami prywatnymi (gotówka lub aport), SATUS Venture lub inny fundusz prywatny obejmie do 50 % udziałów pokrywając je środkami prywatnymi, przy czym wartość́ tych udziałów będzie uzależniona od wysokości wkładu własnego pomysłodawcy i będzie uzupełniała ten wkład co najmniej do wysokości 51%.

Druga faza etapu wejścia kapitałowego obejmuje monitoring działalności spółki portfelowej, trwający do momentu wyjścia kapitałowego ze spółki.

Trzecia faza etapu wejścia kapitałowego obejmuje proces wyjścia z inwestycji kapitałowej przez Akcelerator. Zakłada on, iż̇ okres inwestycji w jednej spółce będzie trwał od 2 lat do 7 lat. Preferowanym sposobem wyjścia z inwestycji będzie wprowadzenie spółki na rynek regulowany i sprzedaż̇ akcji spółki. Alternatywnymi sposobem wyjścia z inwestycji będą sprzedaż̇ udziałów/akcji inwestorowi branżowemu lub finansowemu i wykup menadżerski. Udziały/akcje Będą sprzedawane w cenach rynkowych i konkurencyjnych.Adres: ul. Świętokrzyska 14, 00-050 WarszawaTelefon: 22 3361404E-mail: [email protected]

icon-112px-padlock Created with Sketch.

Dołącz do naszego newslettera lub podaj swój adres, jeśli już jesteś naszym subskrybentem