Jak będzie wyglądać bankowość w 2035 roku? Trzy możliwe scenariusze

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

Bankowość w 2035: trzy warianty przyszłości

Udostępnij:

Raport zatytułowany „Bankowość w 2035: trzy warianty przyszłości” rysuje możliwe scenariusze w oparciu o zebrane dane i wywiady z ekspertami. Analiza wskazuje tzw. megatrendy, które mają potencjał przekształcenia branży bankowej, definiuje zagrożenia i szanse oraz przedstawia konkretne sposoby, jak banki mogą ewoluować w kierunku zrównoważonych i etycznych zasad funkcjonowania.

Po co istnieje bank?

Zmiany klimatyczne oraz nierówności ekonomiczne i społeczne powodują, zdaniem ekspertów, że banki stoją w tej chwili na rozdrożu.Dynamiczny rozwój sektora w warunkach niepewności rodzi pytanie, jaki jest cel istnienia banków? To, jak na to pytanie odpowiedzą liderzy bankowości, i to, jakie decyzje podejmą na podstawie analizy tej sytuacji, na nowo zdefiniuje całą branżę.

Banki mają wpływ nie tylko na stan globalnej gospodarki, ale i sytuację ludzi. Świadomie używając technologii i innowacji, instytucje mogą godzić osiąganie wyższych celów z opłacalnością. Jeśli natomiast nie zaangażują się we wprowadzanie prawdziwych zmian, może to mieć bardzo poważne konsekwencje.

Rok 2035. Możliwe scenariusze

Scenariusz nr 1: Odzyskać zaufanie społeczne

Zaufanie do banków nadszarpnął kryzys z 2008 roku. Usługi finansowe w rankingach zaufania do poszczególnych sektorów gospodarki zajmują ostatnie miejsca: negatywny stosunek do branży finansowej deklaruje 46 proc. ankietowanych, pozytywny – 54 proc. (Edelman Trust Barometer, 2022).

Wybiegając w przyszłość do roku 2035, scenariusz nr 1 przedstawia świat, w którym banki do poprawy własnego wizerunku wykorzystują transformację cyfrową. Wzmacniają ochronę prywatności danych i zabezpieczenia przed oszustwami, a także wprowadzają zasady korzystania z usług, które są bardziej przyjazne dla konsumentów. Dzięki zaawansowanym platformom cyfrowym mogą skutecznie komunikować się z klientami i zapewniać im obsługę dostosowaną do indywidualnych potrzeb.

Scenariusz nr 2: Banki i zielona transformacja

Zdaniem Organizacji Narodów Zjednoczonych, dzisiejsze deklaracje rządów w sprawie ograniczania emisji gazów cieplarnianych są zbyt zachowawcze. Ograniczenie zmian klimatycznych wymaga bezprecedensowej globalnej współpracy, a także szybkich i zdecydowanych działań.

Scenariusz nr 2 przewiduje, że w 2035 roku dekarbonizacja gospodarki jest priorytetem dla energetyki, infrastruktury i transportu. Standardem stają się opłacalne źródła energii odnawialnej oraz zielone technologie. Przywództwo sektora bankowości w kwestiach klimatycznych może stanowić kluczowy warunek dla osiągnięcia zeroemisyjności przemysłu w perspektywie 2050 roku. Dzięki zdolności modelowania scenariuszy ryzyka klimatycznego i rozumieniu potencjalnego wpływu tego zjawiska na kapitał, banki mogą odegrać bardzo ważną rolę w napędzaniu zielonej transformacji.

Przeczytaj również ?Jak banki i ich klienci odczują zmiany klimatyczne?

Scenariusz nr 3: Świat w czasach niepewności

Pandemia COVID-19 uwypukliła istniejące wcześniej problemy ekonomiczne I zaostrzyła napięcia między światowymi gospodarczymi mocarstwami. Równocześnie jej skutki najmocniej dotknęły biedniejsze kraje.

Scenariusz nr 3 to rzeczywistość pełna sporów, rozrywa rozbieżnościami interesów. Światowi giganci rezygnują z ustaleń wielostronnych na rzecz porozumień dwustronnych i regionalnych, co marginalizuje Światową Organizację Handlu. Globalny system finansowy dzieli się pod naciskiem alternatywnych systemów płatniczych oraz walut cyfrowych.

Deglobalizacja, przyspieszona przez ostatnie wydarzenia, prawdopodobnie zwiększy skalę nierówności społecznych, które już są coraz bardziej widoczne. Bezsprzecznie, bankowość i pieniądze są w centrum tych wydarzeń. Każdy z nas ma dziś do odegrania bardzo ważną rolę budowaniu bardziej zintegrowanej i zrównoważonej przyszłości.

Badanie „Bankowość w 2035: trzy warianty przyszłości”

Badanie „Bankowość w 2035: trzy warianty przyszłości” Economist Impact, funkcjonującego w ramach grupy medialnej The Economist, powstało we współpracy z firmą SAS. Raport można pobrać na tej stronie.