Jak rozliczać bitcoiny i inne kryptowaluty?

Dodane:

Magda Sławińska-Rzemek Magda Sławińska-Rzemek

Udostępnij:

Sporo dzieje się ostatnio wokół tematu obrotu bitcoinami. Polskie przepisy podatkowe nie precyzują, w jaki sposób należy traktować handel kryptowalutami. Dlatego też, w tym zakresie należy wziąć pod uwagę stanowiska prezentowane przez organy podatkowe.

Zdjęcie główne artykułu pochodzi z fotolia.com

Co ważne, bitcoiny oraz inne krytpowaluty inaczej traktowane są z punktu widzenia podatku VAT, a inaczej na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).

Kiedy rozliczać bitcoiny w działalności gospodarczej?

Sprzedaż bitcoinów można rozliczać poza działalnością gospodarczą – jako przychód z praw majątkowych – jeżeli ma miejsce sporadycznie.

Jeżeli natomiast obrót bitcoinami jest działalnością ciągłą, zorganizowaną oraz nastawioną na zysk, wówczas powinien zostać rozliczony w ramach działalności gospodarczej. Oceniając czy handel bitcoinami spełnia znamiona działalności gospodarczej należy wziąć pod uwagę chociażby częstotliwość transakcji wykonywanych na giełdach kryptowalut.

Bitcoiny a PKD działalności gospodarczej

Jeżeli przedsiębiorca chce dokonywać obrotu bitcoinami i innymi kryptowalutami w działalności gospodarczej powinien pamiętać o wyborze właściwego kodu PKD. Zgodnie z interpretacją Głównego Urzędu Statystycznego obrót kryptowalutami powinien zostać zaliczony do kodu PKD 64.19.Z. „Pozostałe pośrednictwo pieniężne”.

O co przedsiębiorcy pytają najczęściej w kontekście rozliczania bitcoinów? Zapraszam do obejrzenia rozmowy:

Jak rozliczyć sprzedaż bitcoinów w PIT?

Przedsiębiorca handlujący w ramach działalności bitcoinami ma do dyspozycji dwie formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych: zasady ogólne (18% oraz 32%) oraz podatek liniowy (19%).

Od chwili zakwalifikowania bitcoinów przez GUS do symbolu PKWiU 64.19.30.0 „Pozostałe pośrednictwo pieniężne, gdzie indziej niesklasyfikowane„, niemożliwe jest zastosowanie opodatkowania ryczałtem, bowiem usługi finansowe nie mogą korzystać z takiej formy opodatkowania.

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlega wyłącznie sprzedaż bitcoinów, a przychód powstaje w chwili wpływu uznanych prawnie środków finansowych na rachunek giełdowy przedsiębiorcy sprzedającego bitcoiny.

Po zakończeniu roku podatkowego przedsiębiorca powinien złożyć zeznanie podatkowe na formularzu PIT-36 (zasady ogólne) lub PIT-36L (podatek liniowy). Rozliczenie zeznań podatkowych należy rozpocząć od wypełnienia załącznika PIT/B, gdzie w części B.1.2. poz. 10 należy wykazać przychód z działalności gospodarczej. Dane z załącznika PIT/B przenoszone są następnie do właściwego odpowiedniego rozliczenia podatkowego.

Bitcoiny a koszty uzyskania przychodów

Jeżeli przedsiębiorca posiada dokumenty potwierdzające poniesienie wydatku, zakup kryptowalut może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów. Zgodnie z poglądami przedstawionymi w interpretacjach podatkowych dokumentem potwierdzającym poniesienie kosztu jest przelew środków finansowych z rachunku bankowego przedsiębiorcy na rachunek giełdy, jeżeli z potwierdzenia tego wynika ile bitcoin zakupił, ile zapłacił itd.

Zauważyć jednak należy, że do zakupu bitcoinów nie dochodzi w chwili przelewu środków finansowych na rachunek giełdy, a nieco później w chwili dokonywania operacji na giełdzie. Wobec tego, potwierdzeniem poniesienia kosztu, w mojej opinii, może być potwierdzenie przelewu z rachunku giełdowego, jeżeli wynika z niego, ile bitcoinów i za jaką kwotę zostało zakupionych.

Do kosztów uzyskania przychodów mogą zostać również zaliczone np. prowizje oraz inne opłaty potrącane przez giełdę, jeżeli poniesione są w prawnie uznanej walucie. Opłaty potrącane w kryptowalutach nie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Co istotne, jeżeli przedsiębiorca nie posiada należycie udokumentowanych wydatków na nabycie kryptowalut, wówczas wydatków tych nie będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

W przypadku, jeżeli wynagrodzenie za zakupy bitcoinów zostanie wypłacone w walucie obcej, walutę tę należy przed zaksięgowaniem przeliczyć na złotówki po kursie z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.

Bitcoiny a podatek VAT

Na przestrzeni kilku lat zmieniło się podejście polskich organów podatkowych do tematu opodatkowania sprzedaży bitcoinów podatkiem VAT. Początkowo przeważało stanowisko, że sprzedaż bitcoinów jako usługa elektroniczna podlega opodatkowaniu stawką 23%.

Przełomowy okazał się wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej C-264/14 z dnia 22 października 2015 r., w którym Trybunał uznał, że obrót kryptowalutami powinien korzystać ze zwolnienia z VAT na takiej samej zasadzie jak obrót prawnie uznaną walutą. W ślad za tym wyrokiem nastąpiła zmiana stanowiska polskich organów podatkowych, które obecnie stoją na stanowisku, że obrót bitcoinami zwolniony jest z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących rozliczania bitcoinów, zapraszam do pozostawienia komentarzy, chętnie udzielę odpowiedzi.

Magda Sławińska-Rzemek

Doradca podatkowy (nr wpisu 12564) z wieloletnim doświadczeniem w doradztwie przedsiębiorstwom. W tematyce podatków aktywna od ponad 10 lat, analizowała zawiłości podatkowe m.in. w kancelarii adwokackiej, spółce doradztwa podatkowego oraz w biurze rachunkowym. W inFakt kierownik działu ekspertów podatkowych.