Jak założyć firmę na Cyprze?

Dodane:

Marcin Małecki, MamStartup Marcin Małecki

Udostępnij:

Czy warto pomyśleć o zarejestrowaniu działalności gospodarczej na potrzeby swojego startupu właśnie na Cyprze? Na nasze pytania odpowiada Karolina Romanowska – kierownik referatu polityczno-ekonomicznego Ambasady RP w Nikozji.

Na Cyprze zarejestrowanych jest wiele polskich firm. Skąd taka popularność tego kraju wśród przedsiębiorców? Czy warto pomyśleć o zarejestrowaniu działalności gospodarczej na potrzeby swojego startupu właśnie na Cyprze? Na nasze pytania odpowiada Karolina Romanowska – kierownik referatu polityczno-ekonomicznego Ambasady RP w Nikozji.


Polacy bardzo chętnie zakładają firmy na Cyprze. Dlaczego jest to bardziej opłacalne, niż prowadzenie działalności gospodarczej w rodzinnym kraju?

Na Cypr przyciąga firmy z zagranicy przede wszystkim uproszczona procedura założenia działalności gospodarczej oraz niskie podatki. Stopa podatku CIT dla wszystkich podległych temu podatkowi dochodów firmy wynosi 10%. Między Polską a Cyprem obowiązuje umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, wobec czego – po spełnieniu określonych warunków – firma płacąca podatki na Cyprze może uniknąć obowiązku podatkowego w Polsce.

Trzeba tu wyjaśnić pojęcie CTR – Cypryjskiego Rezydenta Podatkowego. W rozumieniu miejscowego prawa podatkowego są nim te osoby prawne (firmy), które mają zarząd (management and control) na terytorium Cypru. Firmy spełniające kryteria CTR płacą na Cyprze podatek CIT (corporate income tax) od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. Firmy nie będące CTR, lecz posiadające na Cyprze zakład (permanent establishment) płacą podatek CIT tylko z tej części dochodu, która jest generowana na terenie Cypru. Firmy, które nie mają zarządu na Cyprze (choć są zarejestrowane na Cyprze) oraz są zarządzane i kontrolowane z Cypru, ale nie mają tu siedziby i nie prowadzą tu działalności gospodarczej, nie są na Cyprze płatnikiem podatku CIT.

Dość korzystne są także przepisy dotyczące opodatkowania dywidend, odsetek i obrotu papierami wartościowymi. Dywidendy wypłacane przez cypryjskie spółki swoim udziałowcom nie będącym cypryjskimi rezydentami (non-Cypriot residents) nie podlegają opodatkowaniu. Odsetki (z lokat i rachunków bankowych na Cyprze) nie są opodatkowane, o ile zostają wypłacone osobie fizycznej nie będącej cypryjskim rezydentem. Dywidendy wypłacane przez zagraniczną firmę na rzecz firmy cypryjskiej mającej statut CTR są zasadniczo zwolnione na Cyprze od podatku, pod warunkiem jednak, że firma cypryjska posiada co najmniej 1% udziałów (kapitału) spółki zagranicznej. Zysk cypryjskich spółek pochodzący z obrotu papierami wartościowymi jest zwolniony od podatku. Z podatku zwolnione są też wpływy z tytułu opłat licencyjnych (royalities) świadczonych przez zagranicznych licencjobiorców.

Niższe są również podatki osobiste PIT. W tym wypadku za cypryjskich rezydentów uważa się osoby przebywające na Cyprze w roku podatkowym powyżej 183 dni. Rezydenci płacą podatki osobiste od swoich wszystkich dochodów (kraj i zagranica). Nie-rezydenci płacą podatki wyłącznie od dochodów generowanych na Cyprze. Obowiązuje progresywna stawka podatku PIT (rocznie):

 • dochód do – 19,500 EUR – bez podatku,
 • od 19,501 do 28.000 EUR – stawka 20%,
 • od 28.001 do 36.300 EUR – stawka 25%,
 • ponad 36.301 EUR- stawka 30%.

Jak wygląda procedura zakładania działalności gospodarczej na Cyprze?

Dla obywateli Unii Europejskiej i państw EOG praktycznie nie ma żadnych ograniczeń w zakładaniu przedsiębiorstw, traktowani są na równi z obywatelami Cypru. Istnieje tu wiele kancelarii prawnych wyspecjalizowanych w pośredniczeniu we wszelkich formalnościach związanych z założeniem własnej firmy.

Działalność gospodarczą można prowadzić w następujących formach organizacyjno – prawnych: spółka osobowa (partnership), spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (limited company, Ltd.), indywidualna działalność gospodarcza – samozatrudnienie (sole proprietorship) lub jakooddział firmy (branch).

Pierwszym krokiem potencjalnego inwestora dla założenia spółki jest pisemne wystąpienie do Department of Registrar of Companies (komórki Ministerstwa Handlu, Przemysłu i Turystyki) z propozycją nazwy firmy, a następnie uzyskanie akceptacji proponowanej nazwy. Odpowiednie formularze dla realizacji tego kroku dostępne są na stronach internetowych Departamentu.

Po uzyskaniu zgody na nazwę firmy należy podjąć właściwą procedurę rejestracyjną. W tym celu do w/w departamentu należy złożyć wniosek rejestracyjny, wraz z następującymi załącznikami:

 • umowa i statut spółki – według zwyczaju dokumenty te winny być przygotowane lub co najmniej autoryzowane przez uprawnione cypryjskie biuro/kancelarię prawną,
 • dane personalne udziałowca lub udziałowców (nazwisko, adres, narodowość – kopia paszportu lub dowodu osobistego),
 • ilość przypisanych udziałów – udziały mogą być też zarejestrowane na cypryjskich nominatów,
 • dane personalne członków zarządu spółki (dane jak wyżej dla każdego członka zarządu),
 • adres spółki (obowiązkowo),
 • dane (adres, nazwa w przypadku firmy; dane personalne w przypadku osoby fizycznej) tzw. sekretariatu/sekretarza firmy (obowiązkowo jako łącznik z firmą),
 • informację o kapitale spółki (nie wymagane są żadne certyfikaty bankowe).

Nie ma przepisów określających wielkość minimalnego kapitału początkowego.

Umowa spółki powinna zawierać:

 • firmę, czyli nazwę spółki z rozszerzeniem z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • stwierdzenie, że główne biuro spółki będzie zlokalizowane na Cyprze,
 • przedmiot działalności spółki,
 • odpowiedzialność wspólników,
 • wielkość kapitału założycielskiego oraz jego podział,
 • deklarację wspólników o zawiązaniu spółki wraz z podpisami wspólników.

Statut spółki natomiast określa między innymi:

 • strukturę wewnętrzną spółki,
 • szczegółowe uprawnienia wspólników oraz obowiązki członków zarządu,
 • kwestie związane z emisją udziałów/akcji, ich rodzaje i prawa,
 • zasady wypłacania dywidendy.

Po zarejestrowaniu firmy należy z odpowiedniego departamentu Ministerstwa Finansów uzyskać numer VAT oraz numer ubezpieczenia społecznego. Obie procedury są bardzo proste i trwają kilka dni.

Zakup udziałów/firm cypryjskich przez obywateli UE nie podlega żadnym ograniczeniom, nie ma też minimalnych wymagań odnośnie wielkości zainwestowanego kapitału.

Wszystkie formalności najlepiej zlecić kancelarii prawnej; ich załatwienie może trwać powyżej miesiąca, a koszty z pewnością przekroczą kwotę 1000 EUR.

Samozatrudnienie (Sole proprietorship)

Podejmowanie na Cyprze przez obywateli UE (a więc i przez Polaków) działalności gospodarczej w ramach samozatrudnienia nie napotyka na żadne dyskryminujące ograniczenia. Działalność na zasadzie samozatrudnienia można prowadzić albo pod własnym nazwiskiem, albo pod nazwą handlową (business name). W tym drugim przypadku własną nazwę handlową należy zarejestrować w Registrar of Partnerships, podając zwyczajowe informacje (proponowaną nazwę handlową, miejsce i charakter prowadzonej działalności, nazwisko, adres, narodowość i zawód aplikanta). Należy także zwrócić się do Departamentu Ubezpieczeń Społecznych (Social Insurance Depatment) Ministerstwa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych o nadanie odpowiedniego numeru ubezpieczania społecznego. Podjęcie działalności na zasadzie samozatrudnienia stanowi podstawę do uzyskanie prawa pobytu na Cyprze na okres 5 lat (po tym okresie, jeżeli działalność będzie kontynuowana, prawo pobytu zostaje automatycznie przedłużone o następne 5 lat). Dla uregulowania spraw podatkowych należy się zgłosić do Departamentu Podatków Bezpośrednich (Inland Revenue Department Ministerstwa Finansów) i tam uzyskać tzw. Taxpayer Identification Code. Zgłoszenie działalności gospodarczej w Departamencie Podatków, potwierdzone odpowiednimi znaczkami skarbowymi, stanowi podstawę do złożenia wniosku o prawo pobytu (residence permit), którego adresatem jest Departament Rejestru Ludności i Migracji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Prowadzący działalność gospodarczą na zasadzie samozatrudnienia odpowiada za ewentualne swoje zobowiązania całym majątkiem.

Przed podjęciem decyzji o prowadzeniu działalności gospodarczej na zasadzie samozatrudnienia należy sprawdzić w Departamencie Pracy Ministerstwa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, czy planowana działalność nie jest określona na Cyprze jako zawód lub zajęcie regulowane (w rozumieniu odpowiednich przepisów unijnych.

Rejestracja działalności na zasadzie samo zatrudnienia trwa około 2 tygodni, a wszystkie koszty powinny zamknąć się w kwocie kilkuset EUR.

Ile polskich firm jest obecnie zarejestrowanych na Cyprze? Czy firmy prowadzące działalność w internecie stanowią ich duży odsetek?

Niestety, nie dysponujemy żadnymi danymi dotyczącymi ilości polskich firm zarejestrowanych na Cyprze ani charakteru ich działalności. Z tego powodu trudno jest też porównać aktywność naszych obywateli w tej mierze z przedstawicielami innych państw UE. Z pewnością nacją wyróżniającą się pod względem aktywności gospodarczej na Cyprze są Rosjanie.

W mediach pojawiły się wiadomości, że niedługo przepisy zezwalające Polakom na zakładanie działalności gospodarczej na Cyprze ulegną zmianom i staną się mniej atrakcyjne. O jakie zmiany dokładnie chodzi? Kiedy zostaną wprowadzone? Czy będą one obowiązywały firmy działające już w tej chwili na Cyprze?

Obecnie Polska renegocjuje z Cyprem umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania – prawdopodobnie tego dotyczyły doniesienia medialne. Wciąż nie jest jednak pewne, kiedy nowa umowa zostanie podpisana, ani jakie będą jej zapisy.

Sami Cypryjczycy raczej nie planują żadnych zmian w swoich przepisach dotyczących działalności gospodarczej, zwłaszcza zmian niekorzystnych – Cypr dąży do zajęcia pozycji regionalnego centrum usług finansowych i księgowych, wobec czego zależy mu na tworzeniu jak najatrakcyjniejszych warunków działalności gospodarczej.

Będąc na miejscu i zakładając firmę, co ciekawego warto zobaczyć na Cyprze?

Jak wiadomo, Cypr jest bardzo popularnym celem dla turystów. Po szczegółowe informacje na temat atrakcji na wyspie warto zajrzeć na przykład na stronę Cypryjskiej Organizacji Turystycznej.