Jesteś innowacyjnym MŚP lub startupem? Szukasz finansowania na rozwój technologii cyfrowych? Ta informacja jest dla Ciebie – szukaj grantów kaskadowych (FSTP)!

Dodane:

MamStartup logo Mam Startup

Jesteś innowacyjnym MŚP lub startupem? Szukasz finansowania na rozwój technologii cyfrowych? Ta informacja jest dla Ciebie – szukaj grantów kaskadowych (FSTP)!

Udostępnij:

Program Ramowy Horyzont Europa (HE) jest flagową inicjatywą Unii Europejskiej na rzecz badań i innowacji na lata 2021-27. Program dysponuje budżetem w wysokości 95,5 mld EUR i ma na celu wspieranie innowacji, badań naukowych oraz rozwoju technologicznego. Projekty programu nie ograniczają się jednakże tylko i wyłącznie do działań B+R, a coraz mocniej kładzie się w nich nacisk na realne wdrożenie innowacji. W tym kontekście pragniemy zwrócić Państwa uwagę na konkursy FSTP, zwane również grantami kaskadowymi.

Objaśnijmy najpierw, co kryje się pod tymi nazwami. Konkursy FSTP to konkursy dla stron trzecich (Financial support to Third Parties – FSTP). Konkursy te znane są również pod nazwą grantów kaskadowych (cascade grants) lub „open calls”. Nazwa kaskadowe wzięła się stąd, iż granty te rozdzielane są kaskadowo- najpierw finansowanie bezpośrednio z KE, w ramach Programu Horyzont Europa, otrzymuje konsorcjum składające się z kilku beneficjentów, a następnie to właśnie konsorcjum definiuje i ogłasza konkursy dla stron trzecich (konkursy FSTP). Konsorcjum projektowe przygotowuje także całą dokumentację konkursową. Beneficjentami konkursów mogą być przedsiębiorstwa, w tym także przedsiębiorstwa typu startup, scaleup, MŚP, które, czasami, we współpracy z uczelniami wyższymi, instytucjami badawczymi, rozwijają i testują innowacyjne rozwiązania dedykowane różnym dziedzinom aplikacyjnym.  

Nie trzeba tworzyć dużego konsorcjum i przygotowywać obszernego wniosku…

Ta metoda finansowania ma na celu uproszczenie procedur administracyjnych, stworzenie przyjaznego dla MŚP schematu składania krótkich propozycji projektowych (wniosków), a następnie szybkiej realizacji zamierzonych działań w celu wdrożenia technologii na rynek. W praktyce oznacza to, iż objętość wniosku projektowego zamyka się w przedziale od kilku do kilkunastu stron, a sama realizacja działań trwa najczęściej od pół do półtora roku. Konsorcja ogłaszające konkursy FSTP bardzo często udostępniają narzędzia i infrastrukturę, na której mogą być testowane proponowane rozwiązania.  

W odróżnieniu od typowych projektów B+R+ I, w ramach klastrów programu Horyzont Europa, gdzie jest wymóg tworzenia międzynarodowego konsorcjum składającego się z min. 3 niezależnych podmiotów (w praktyce jest to od kilku do kilkunastu partnerów), o granty FSTP mogą aplikować także pojedyncze podmioty, lub małe konsorcja, a czasami także osoby prywatne. 

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Dofinansowanie najczęściej ma postać grantu od 50 do 250 tys. euro. Jednakże o wysokości grantów przyznawanych dla stron trzecich decyduje konsorcjum ogłaszające konkurs FSTP. Taka informacja znajduje się jednak w zapisach konkursów – opisane jest to w Programie Pracy.
Zakresem dofinansowania objęte są różne typy działań – od studium wykonalności, poprzez walidację, działania demonstracyjne, eksperymenty, testy, wyjazdy na konferencje branżowe oraz działania standaryzacyjne. 

Działania te mają najczęściej związek z rozwojem, testowaniem i działaniami aplikacyjnymi innowacji cyfrowych. Tematyka konkursów FSTP zdefiniowana jest przez konsorcjum, które uzyskało dofinansowanie w ramach programu Horyzont Europa. Ogólnie mówiąc są to technologie i rozwiązania wpisujące w zakres działań tematycznych poszczególnych klastrów programu Horyzont Europa, czyli: 

 1. Zdrowie
 2. Kultura, kreatywność i społeczeństwo integracyjne
 3. Bezpieczeństwo cywilne na rzecz społeczeństwa
 4. Technologie cyfrowe, przemysł, przestrzeń kosmiczna
 5. Klimat, energia, mobilność
 6. Żywność, biogospodarka, zasoby naturalne, rolnictwo i środowisko.

Przykłady beneficjentów

Mimo faktu, iż konkursy FSTP są konkursami europejskimi, więc konkurencja jest czasami spora, to polskie podmioty mogą się także pochwalić sukcesami.

Z grantów FSTP korzystała np. firma ITTI Sp. z o.o., z Poznania, która oferuje dedykowane rozwiązania informatyczne (systemy i aplikacje). W ramach konkursów FSTP otwieranych przez europejskie projekty DIH2 (A Pan-European Network of Robotics DIHs for Agile Production) oraz SecurIT (New industrial value chain for safe, secure and resilient cities and territories), firmie udało się pozyskać dwa granty FSTP. Pierwszy grant firma otrzymała na rozwój i testowanie narzędzi dedykowanych dla Przemysłu 4.0 (integracja systemów informatycznych z robotami), natomiast w ramach drugiego firma rozwijała narzędzia do identyfikacji i detekcji skażeń chemicznych. Jak podkreśla prezes firmy, Krzysztof Samp, „udział w projektach typu FSTP był dla nas przede wszystkim strony bardzo dobrą okazją do rozwoju, zademonstrowania i przetestowania naszych nowych produktów w środowisku operacyjnym. Ponadto, projekty tego typu dają możliwość pogłębienia relacji z wybranymi partnerami biznesowymi, a także do przemyślenia modelu biznesowego, w jakim oferuje się dany produkt. Czas trwania tych projektów jest stosunkowo krótki (w porównaniu z klasycznymi projektami badawczo-rozwojowymi), co pozwala na szybkie zweryfikowanie przyjętych założeń technicznych i biznesowych. Ciekawym elementem mechanizmu FSTP jest także możliwość skorzystania ze wsparcia ekspertów zewnętrznych oraz realizacji dodatkowych działań marketingowych (np. wyjazdy na targi w innych krajach)”.

Innym przykładem jest firma z branży telekomunikacyjnej, IS-WIRELESS ( ISRD Sp. z o.o.), która oferuje oprogramowanie dla sieci mobilnych. Firma rozpoczęła swoją przygodę z grantami FSTP już w 7PR (realizowany w latach 2007-2013), a następnie kontynuowała rozwijanie technologii w ramach grantów pozyskanych w konkursach FSTP otwieranych przez projekty z programu H2020. Łącznie, w 7PR oraz w programie H2020, firma korzystała z pięciu grantów FSTP oferowanych w konkursach otwartych przez projekty: Wishful, SoftFire, Triangle, Orca oraz Fed4Fire. Projekty te miały na celu wykorzystanie infrastruktury badawczej do testowania nowych rozwiązań dla sieci 4G. Obecnie firma pozyskała grant w ramach konkursu FSTP, ogłoszonego przez projekt ASSIST-IOT, gdzie realizuje projekt mający na celu przeprowadzenie prac integracyjnych i badawczych w celu zwiększenia niezawodności i jakości przesyłu obrazu w sieciach 5G. Dzięki pozyskanym grantom firma ugruntowała sobie pozycję rzetelnego partnera i w obecnym programie ramowym, w programie Horyzont Europa, IS-WIRELESS jest partnerem w międzynarodowych konsorcjach projektów organizujących konkursy dla stron trzecich – 6G-BRICX (Building Reusable testbed Infrastructures for validating Cloud-to-device breakthrough technologies) oraz 6G-SANDBOX (Supporting Architectural and technological Network evolutions through an intelligent, secureD and twinning enaBled Open eXperimentation facility). Firma nie może być oczywiście beneficjentem grantów FSTP w tych dwóch projektach, ale cały czas szuka aktywnie możliwości uczestnictwa w tych, jakże atrakcyjnych dla firm, konkursach ogłaszanych przez projekty europejskie. 

Przykłady obecnie otwartych konkursów FSTP

Poniżej podajemy Państwu kilka przykładów konkursów FSTP otwartych przez międzynarodowe konsorcja, które uzyskały dofinansowanie z programu Horyzont Europa i w ramach swoich działań planowały otwierać konkursy FSTP: 

SERMAS open Call: konkurs otwarty do 31 października br. dla małych konsorcjów (1-3 podmiotów) składających się z innowatorów z dziedziny XR (naukowcy, startupy i MŚP) oraz producentów urządzeń, dostawców technologii i integratorów, mających na celu opracowanie, integrację, walidację i wdrożenie aplikacji i usług skupionych wokół XR (Xtended Reality). 

FOODITY open Call: konkurs otwarty do 11 listopada br. dla innowatorów opracowujących rozwiązania oparte na danych w sektorach żywności i żywienia. 

FIDAL open Call: konkurs otwarty do 20 grudnia br. dla innowacyjnych przedsiębiorstw, ośrodków badawczych, a także właścicieli infrastruktury, itp. Konsorcjum projektu FIDAL przeznacza budżet w wysokości 4,0 mln euro na projekty dotyczące rozwoju nowych lub uzupełniających zastosowań 5G, w celu dalszego wzbogacenia głównych obszarów zainteresowań tej technologii i przeprowadzenia  badań na dużą skalę. 

aerOS first open Call: konkurs otwarty do stycznia 2024. Projekt aerOS ma na celu ustanowienie wspólnego meta- systemu operacyjnego (meta Operating Systems), który jest zgodny ze współpracującą architekturą IoT-Edge-Cloud wspierającą elastyczne wdrożenia (np. federacyjne lub hierarchiczne), umożliwiając dystrybucję inteligentnych rozwiązań i obliczeń – w tym sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i analizy dużych zbiorów danych. Głównym celem konkursu jest zaprojektowanie i zbudowanie wirtualnego, niezależnego od platformy, bezdotykowego systemu orkiestracji (zasobów i usług) Meta Operating System dla kontinuum IoTCloud-Edge-IoT. 

NebulOuS first open Call: konkurs otwarty do marca 2024. Główny cel konkursu jest opracowanie metasystemu operacyjnego i platformy umożliwiającej tworzenie przejściowych ekosystemów pośrednictwa mgłowego, które mogą płynnie wykorzystywać węzły brzegowe i mgłowe z zasobami wielochmurowymi, jednocześnie radząc sobie z aplikacjami o niskim poziomie opóźnień.

NGI Search open Call: konkurs zostanie otwarty w styczniu 2024, a zamknięty w lutym 2024. Rozwiązania finansowane w ramach konkursów związane są z projektowaniem i testowaniem zaufanych rozwiązań i narzędzi open source do przeszukiwania Internetu, jak np.: interfejsy użytkownika oparte na głosie i obrazie, Inteligentni asystenci nowej generacji, metody uczenia maszynowego i przetwarzania języka naturalnego. Już dzisiaj można zapoznać się z laureatami poprzednich konkursów. 

6G-SANDBOX 2nd open Call: konkurs zostanie otwarty wkrótce. Projekty finansowane w ramach pierwszego konkursu miały na celu powiększenie i przygotowanie infrastruktury eksperymentalnej 6G-SANDBOX do zaawansowanych eksperymentów. 

NGI Sargasso 2nd open Call: konkurs zostanie otwarty wkrótce. W pierwszym konkursie podmioty mogły się ubiegać o dotację w wysokości 100 tys. euro na działania związane z rewolucyjnymi pomysłami w zakresie Internetu Nowej Generacji (Next Generation Internet) prowadzonymi we współpracy z partnerami z USA i Kanady. 

Gdzie szukać informacji o konkursach FSTP

Informacje o konkursach FSTP / cascading grants publikowane są nie tylko na stronach poszczególnych projektów europejskich, ale również na platformie KE – Funding & Tender opportunities. W przypadku pytań Eksperci z NCBR-KPK są do Państwa dyspozycji.

Podsumowanie – uwarunkowania formalne dot. konkursów FSTP:

 • Ogólne zapisy dotyczące organizacji konkursów FSTP muszą być ujęte w Programie Pracy, w opisie tematu konkursu. Projekt, a w zasadzie konsorcjum, które zwycięży, otrzymuje dofinansowanie od KE i w ramach działań w projekcie organizuje otwarte konkursy dla stron trzecich. 
 • Dystrybutorem i jednocześnie organizatorem konkursu FSTP jest konsorcjum projektowe, które uzyskało finansowanie w ramach programu Horyzont Europa i ma wpisane w swoich zadaniach (pakietach pracy) przeprowadzenie konkursu/konkursów dla stron trzecich. 
 • Wymogi formalne danego konkursu definiowane są przez samo konsorcjum, w praktyce oznacza to, iż informacji o danym konkursie udziela konsorcjum projektowe organizujące konkurs dla stron trzecich. 
 • Międzynarodowe konsorcjum projektowe określa zatem, jakiego typu podmioty mogą uczestniczyć w danym konkursie, czy wymagane jest tworzenie konsorcjum oraz jakie działania mogą być prowadzone i co ma być wynikiem tych działań, itp. 
 • W zależności od zadań zdefiniowanych przez konsorcjum, stronami trzecimi, czyli beneficjentami konkursu FSTP, mogą być: MŚP, startupy, naukowcy, studenci uczelni technicznych, dostawcy usług, organizacje badawczo-technologiczne (RTO), itp.
 • Finansowanie grantów pochodzi pośrednio z programu Horyzont Europa, a bezpośrednio z budżetu projektu, który pozyskał dofinansowanie z KE. Oznacza to, że środki finansowe wypłacane są bezpośrednio przez beneficjenta programu Horyzont Europa – podmiot, który w swoich zadaniach projektowych miał zasoby i budżet przeznaczony na organizację konkursów FSTP. 

Zapraszamy do kontaktu z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE. Można do nas zadzwonić, napisać, a także umówić się na spotkanie.

www.kpk.gov.pl

 

 

 

 

 

Materiał reklamowy powstał we współpracy z Krajowym Punktem Kontaktowym NCBR