KFK zainwestuje 80 mln zł w fundusze venture capital

kfk zainwestuje 80 mln zl w fundusze venture capital
Udostępnij:
Dziś Krajowy Fundusz Kapitałowy (KFK) ogłosił kolejny konkurs na utworzenie funduszy venture capital (VC). Menedżerowie z doświadczeniem inwestycyjnym/ zarządzający funduszami VC wraz z inwestorami prywatnymi mogą pozyskać nie mniej niż 80 mln zł w postaci inwestycji KFK ...

Dziś Krajowy Fundusz Kapitałowy (KFK) ogłosił kolejny konkurs na utworzenie funduszy venture capital (VC). Menedżerowie z doświadczeniem inwestycyjnym/ zarządzający funduszami VC wraz z inwestorami prywatnymi mogą pozyskać nie mniej niż 80 mln zł w postaci inwestycji KFK w nowe lub istniejące fundusze VC. Aplikacje przyjmowane będą do 27 sierpnia 2012 r.

W odróżnieniu od poprzednich konkursów, KFK rozpocznie analizę propozycji inwestycyjnych wkrótce po ich otrzymaniu. Oznacza to, że o wyborze potencjalnej inwestycji przez KFK, przy założeniu że spełni ona kryteria inwestycyjne, zadecydować może termin złożenia oferty.

- Zarządzający nie będą musieli czekać do 27 sierpnia na rozpoczęcie analizy ich ofert złożonych przed tą datą. Zdecydowanie przyspieszy to proces inwestycyjny KFK. Przewidujemy, że utworzone w wyniku tego konkursu fundusze zaczną działać jeszcze w 2012 roku. – mówi Piotr Gębala, Prezes Zarządu KFK.

KFK wybierając fundusze kieruje się renomą i doświadczeniem zarządzających oraz strategią inwestycyjną funduszu. Celem inwestycyjnym funduszy portfelowych KFK są polskie innowacyjne mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa na etapie zasiewu, startu lub ekspansji, o dużym potencjale rozwoju. Fundusze, w które zainwestuje KFK w ramach ogłoszonego konkursu, powinny zbudować swój portfel inwestycji do końca 2015 roku.

W ogłoszonym w ubiegłym roku konkursie potrzeby kapitałowe aplikujących wyniosły 700 mln zł, znacznie przewyższając zadeklarowany przez KFK kapitał.

- Duże zainteresowanie ostatnim konkursem oraz wysoki poziom ofert świadczy o potencjale inwestycyjnym w Polsce. Wysoko oceniliśmy kilkanaście propozycji inwestycyjnych spośród 25 złożonych. To nas skłoniło do oszacowania planowanych zobowiązań i podjęcia decyzji o ogłoszeniu kolejnego konkursu. – mówi Piotr Gębala.

KFK inwestuje w fundusze VC wyłonione w otwartym konkursie ofert, angażując kapitał stanowiący nawet do 50% kapitalizacji funduszu (pozostały wkład wnoszą inwestorzy prywatni). KFK może udzielić bezzwrotnych świadczeń na pokrycie części kosztów przygotowania i monitorowania inwestycji w wysokości do 10% swojego wkładu kapitałowego. Ważnym przywilejem dla inwestorów prywatnych jest pierwszeństwo w dystrybucji zwrotów przy wyjściu z inwestycji.

Konkurs Ofert 1/2012 jest już szóstym z kolei ogłoszonym przez KFK, i trzecim w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Fundusze VC, w które inwestuje KFK, zapewniają wczesne finansowanie dla start-upów i stanowią obecnie ważne źródło długoterminowych inwestycji dla młodych i innowacyjnych małych i średnich polskich przedsiębiorstw.

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG)

Kluczowym celem Programu Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 jest rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa. Jest to program skierowany przede wszystkim do przedsiębiorców, którzy zamierzają realizować innowacyjne projekty, związane z badaniami i rozwojem, nowoczesnymi technologiami, inwestycjami o dużym znaczeniu dla gospodarki lub wdrażaniem i stosowaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

www.poig.gov.pl

KFK realizuje działanie 3.2 Wspieranie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach osi priorytetowej 3: Kapitał dla innowacji. Łączna kwota przeznaczona na ten cel wynosi 646,83 mln zł. Powstałe fundusze, przyczynią się do poprawy dostępu do kapitału MŚP przeznaczonego na nowatorskie rozwiązania.

www.kfk.org.pl/poig

Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A. - jest funduszem funduszy venture capital. Działalność KFK polega na inwestowaniu w fundusze VC, które zasilają kapitałowo polskie MŚP – innowacyjne i o dużym potencjale rozwoju. KFK został utworzony 1 lipca 2005 r. na podstawie Ustawy o Krajowym Funduszu Kapitałowym przez rząd polski w celu ograniczania zjawiska luki kapitałowej, polegającego na niskiej podaży kapitału VC w segmencie MŚP. 100-proc. akcjonariuszem KFK jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Obecnie KFK posiada pod zarządzaniem ponad 200 mln EUR, pochodzące z budżetu państwa, funduszy strukturalnych UE oraz od rządu Szwajcarii. Posłużą one na utworzenie do końca 2012 r. ok. 20 funduszy VC o łącznej kapitalizacji ok. 400 mln EUR (w połowie zapewnionej przez inwestorów prywatnych), które z kolei zainwestują łącznie w ok. 200 przedsiębiorstw. Aktualny portfel inwestycyjny KFK składa się z 9 funduszy działających oraz 6 będących w fazie uruchamiania działalności. www.kfk.org.pl

Więcej informacji udziela: Edyta Żmudzin - Ekspert ds. PR i relacji zewnętrznych, Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A., tel. +48 22 578 26 95, e-mail: [email protected]

źródło: informacja prasowa