KFK zainwestuje 80 mln zł w fundusze venture capital

Dodane:

Adam Łopusiewicz Adam Łopusiewicz

Udostępnij:

Dziś Krajowy Fundusz Kapitałowy (KFK) ogłosił kolejny konkurs na utworzenie funduszy venture capital (VC). Menedżerowie z doświadczeniem inwestycyjnym/ zarządzający funduszami VC wraz z inwestorami prywatnymi mogą pozyskać nie mniej niż 80 mln zł w postaci inwestycji KFK …

Dziś Krajowy Fundusz Kapitałowy (KFK) ogłosił kolejny konkurs na utworzenie funduszy venture capital (VC). Menedżerowie z doświadczeniem inwestycyjnym/ zarządzający funduszami VC wraz z inwestorami prywatnymi mogą pozyskać nie mniej niż 80 mln zł w postaci inwestycji KFK w nowe lub istniejące fundusze VC. Aplikacje przyjmowane będą do 27 sierpnia 2012 r.

W odróżnieniu od poprzednich konkursów, KFK rozpocznie analizę propozycji inwestycyjnych wkrótce po ich otrzymaniu. Oznacza to, że o wyborze potencjalnej inwestycji przez KFK, przy założeniu że spełni ona kryteria inwestycyjne, zadecydować może termin złożenia oferty.

Zarządzający nie będą musieli czekać do 27 sierpnia na rozpoczęcie analizy ich ofert złożonych przed tą datą. Zdecydowanie przyspieszy to proces inwestycyjny KFK. Przewidujemy, że utworzone w wyniku tego konkursu fundusze zaczną działać jeszcze w 2012 roku. – mówi Piotr Gębala, Prezes Zarządu KFK.

KFK wybierając fundusze kieruje się renomą i doświadczeniem zarządzających oraz strategią inwestycyjną funduszu. Celem inwestycyjnym funduszy portfelowych KFK są polskie innowacyjne mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa na etapie zasiewu, startu lub ekspansji, o dużym potencjale rozwoju. Fundusze, w które zainwestuje KFK w ramach ogłoszonego konkursu, powinny zbudować swój portfel inwestycji do końca 2015 roku.

W ogłoszonym w ubiegłym roku konkursie potrzeby kapitałowe aplikujących wyniosły 700 mln zł, znacznie przewyższając zadeklarowany przez KFK kapitał.

Duże zainteresowanie ostatnim konkursem oraz wysoki poziom ofert świadczy o potencjale inwestycyjnym w Polsce. Wysoko oceniliśmy kilkanaście propozycji inwestycyjnych spośród 25 złożonych. To nas skłoniło do oszacowania planowanych zobowiązań i podjęcia decyzji o ogłoszeniu kolejnego konkursu. – mówi Piotr Gębala.

KFK inwestuje w fundusze VC wyłonione w otwartym konkursie ofert, angażując kapitał stanowiący nawet do 50% kapitalizacji funduszu (pozostały wkład wnoszą inwestorzy prywatni). KFK może udzielić bezzwrotnych świadczeń na pokrycie części kosztów przygotowania i monitorowania inwestycji w wysokości do 10% swojego wkładu kapitałowego. Ważnym przywilejem dla inwestorów prywatnych jest pierwszeństwo w dystrybucji zwrotów przy wyjściu z inwestycji.

Konkurs Ofert 1/2012 jest już szóstym z kolei ogłoszonym przez KFK, i trzecim w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Fundusze VC, w które inwestuje KFK, zapewniają wczesne finansowanie dla start-upów i stanowią obecnie ważne źródło długoterminowych inwestycji dla młodych i innowacyjnych małych i średnich polskich przedsiębiorstw.

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG)

Kluczowym celem Programu Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 jest rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa. Jest to program skierowany przede wszystkim do przedsiębiorców, którzy zamierzają realizować innowacyjne projekty, związane z badaniami i rozwojem, nowoczesnymi technologiami, inwestycjami o dużym znaczeniu dla gospodarki lub wdrażaniem i stosowaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

www.poig.gov.pl

KFK realizuje działanie 3.2 Wspieranie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach osi priorytetowej 3: Kapitał dla innowacji. Łączna kwota przeznaczona na ten cel wynosi 646,83 mln zł. Powstałe fundusze, przyczynią się do poprawy dostępu do kapitału MŚP przeznaczonego na nowatorskie rozwiązania.

www.kfk.org.pl/poig

Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A. – jest funduszem funduszy venture capital. Działalność KFK polega na inwestowaniu w fundusze VC, które zasilają kapitałowo polskie MŚP – innowacyjne i o dużym potencjale rozwoju. KFK został utworzony 1 lipca 2005 r. na podstawie Ustawy o Krajowym Funduszu Kapitałowym przez rząd polski w celu ograniczania zjawiska luki kapitałowej, polegającego na niskiej podaży kapitału VC w segmencie MŚP. 100-proc. akcjonariuszem KFK jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Obecnie KFK posiada pod zarządzaniem ponad 200 mln EUR, pochodzące z budżetu państwa, funduszy strukturalnych UE oraz od rządu Szwajcarii. Posłużą one na utworzenie do końca 2012 r. ok. 20 funduszy VC o łącznej kapitalizacji ok. 400 mln EUR (w połowie zapewnionej przez inwestorów prywatnych), które z kolei zainwestują łącznie w ok. 200 przedsiębiorstw. Aktualny portfel inwestycyjny KFK składa się z 9 funduszy działających oraz 6 będących w fazie uruchamiania działalności. www.kfk.org.pl

Więcej informacji udziela: Edyta Żmudzin – Ekspert ds. PR i relacji zewnętrznych, Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A., tel. +48 22 578 26 95, e-mail: [email protected]

źródło: informacja prasowa