Krajowy Fundusz Kapitałowy

Dodane: 20.11.2013

Adam Łopusiewicz

Udostępnij:

Fundusze

Krajowy Fundusz Kapitałowy ma na celu uatrakcyjnić inwestowanie w małe, młode polskie firmy borykające się z barierą finansowania swego rozwoju. Działalność KFK skierowana jest do firm innowacyjnych, prowadzących badania i próbujących skomercjalizować ich efekty. Firmy tego typu zapewniają gospodarce rozwój i wzrost oparty na wiedzy, lecz inwestycje w nie obarczone są wysokim ryzykiem i dużą niepewnością odnośnie efektu ekonomicznego i stąd interwencja Państwa, aby pomóc powstawać takim firmom (seed/start-up) i dostarczać im kapitału rozwojowego (expansion) poprzez powołanie KFK.

Model inwestycyjny realizowany przez KFK ma zachęcić (poprzez świadczenia bezzwrotne) prywatny kapitał do inwestowania w młode i małe firmy oraz ograniczać ryzyko inwestycyjne potencjalnym prywatnym inwestorom zainteresowanym tego typu inwestycjami. Założenie to realizowane jest poprzez zawiązanie funduszy inwestycyjnych typu venture capital z inwestorami prywatnymi (na zasadzie udziału 50/50) oraz powierzenie zarządzania tymi funduszami wyspecjalizowanym zespołom zarządzającym wywodzącym się z branży venture capital, lub pokrewnych. Najmniejsze zawiązane z udziałem środków KFK fundusze mają kapitalizację ok. 30 M zł, a największe do 100 M zł.

KFK został utworzony 1 lipca 2005 r. na podstawie Ustawy o Krajowym Funduszu Kapitałowym w celu ograniczania zjawiska luki kapitałowej, polegającego na niskiej podaży kapitału VC w segmencie MŚP. 100-proc. Akcjonariuszem Spółki jest Bank Gospodarstwa Krajowego.

Obecnie KFK S.A. realizuje trzy projekty, na które środki pozyskał z dotacji celowej Ministra Gospodarki, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW).

Adres: ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa
E-mail: [email protected]
www: www.kfk.org.pl
tel. +48 22 578 26 86
fax +48 22 578 26 87