Kto może skorzystać z niższej stawki podatkowej w spółce akcyjnej?

Dodane:

Marta Wujek Marta Wujek

Udostępnij:

Zyski w spółce akcyjnej podlegają podwójnemu opodatkowaniu CIT oraz PIT. Niektórzy mogą jednak skorzystać z preferencyjnej stawki podatkowej – 15 proc. W jakich sytuacjach przysługuje niższa kwota? Jak można optymalizować podatki?

Spółka akcyjna podlega opodatkowaniu podobnie jak spółka z o.o., to znaczy, że musi zapłacić podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) według stawki 19 proc. Następnie zysk spółki może być wypłacony wspólnikom jako dywidenda, od której wspólnicy płacą 19 proc. PIT. Za pobranie podatku odpowiada spółka akcyjna. Wspólnicy otrzymują więc wypłatę w kwocie netto.

Preferencyjna stawka podatku

Od 2017 r. mały podatnik i podatnik, który rozpoczyna działalność, mają możliwość płacenia podatku według preferencyjnej stawki. Obniżenie stawki z 19 proc. do 15 proc. jest efektem wejścia w życie zmian wprowadzonych ustawą z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Powyższą ustawę dla uproszczenia będziemy dalej nazywać ustawą zmieniającą.

Kto może skorzystać z niższej stawki?

Nie każdy przedsiębiorca ma prawo skorzystania z tej ustawy. Mogą to robić mali podatnicy i firmy zaczynające działalność.

– Za małego podatnika uznaje się podmiot, u którego wartość przychodu ze sprzedaży w złotówkach (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty równowartości 1,2 mln euro – komentuje Piotr Hejmanowski, ekspert z firmy TaxCare.

Kwoty w euro przelicza się według średniego kursu euro, który ogłasza Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

– W 2016 r. pierwszym dniem roboczym października był 3 października i to według kursu na ten dzień należy przeliczyć kwoty wyrażone w euro – dodaje Piotr Hejmanowski, ekspert z firmy TaxCare.

Kto nie skorzysta z niższej stawki podatkowej?

Z możliwości skorzystania z preferencyjnej stawki wyłączono podatkowe grupy kapitałowe. Ustawa zmieniająca wskazała krąg podatników, którym nie będzie przyznana możliwość skorzystania z niższej stawki w roku rozpoczęcia działalności oraz w roku podatkowym po nim następującym. Nieuprawnionymi będą podatnicy powstali w wyniku:

  • przekształcenia, połączenia, podziału, z wyjątkiem przekształcenia spółki w inną spółkę;
  • przekształcenia działalności gospodarczej osoby fizycznej lub spółki niebędącej osobą prawną (spółką jawną, spółką partnerską i spółką komandytową) w spółkę kapitałową lub spółkę komandytowo akcyjną;
  • wniesienia uprzednio prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa, zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub składników jego majątku o wartości przekraczającej równowartość 10 000 euro;
  • wniesienia aportem składników majątku pochodzących z likwidacji innych podatników CIT, w przypadku posiadania udziałów lub akcji w likwidowanych podmiotach.

Jak optymalizować podatki w spółce akcyjnej?

Optymalizacja podatków (w myśl ustawy ordynacji podatkowej) jest uzależniona od charakteru prowadzonej działalności gospodarczej oraz przyjętej polityki rachunkowości. Duże znaczenie ma fakt, czy spółka ma charakter usługowy, handlowy czy produkcyjny. W takiej kwestii warto zgłosić się do specjalistów TaxCare, którzy pomogą ustalić strategię optymalizacji.

Wspólnicy spółki akcyjnej, którzy wypłacają sobie dywidendy, nie mogą być zwolnieni z podatku.

Dywidenda jest wypłacana z tytułu zysku. Za pracę wypłacane jest wynagrodzenie, które również jest opodatkowane. Nie ma w Polsce świadczenia zwolnionego z podatku w rozumieniu ustawy ordynacji podatkowej i tego przypadku – komentuje Piotr Hejmanowski, ekspert z firmy TaxCare.

Odpowiedzialność za zaległości podatkowe

Według przepisów regulujących, akcjonariusze spółki akcyjnej nie odpowiadają za jej długi. Trzeba jednak pamiętać, że istnieje sytuacja, w której jest możliwości utraty wkładów wniesionych na pokrycie objętych akcji. Zasada ta nie obejmuje odpowiedzialności za zobowiązania spółki akcyjnej w organizacji.