Najczęstsze postanowienia w umowach na stworzenie platformy internetowej. Na co uważać?

Dodane:

Arkadiusz Szczudło Arkadiusz Szczudło

Udostępnij:

Szukając firm do wykonania strony internetowej spotkamy te lepsze i gorsze. Podobnie jest z umowami, które powinniśmy podpisać przed zleceniem usługi. Nie zawsze spotkamy się ze wzorem idealnym, a jeszcze częściej możemy trafić na umowy, które nie zabezpieczają w wystarczający sposób zamawiającego.

Zdjęcie główne artykułu pochodzi z pl.depositphotos.com

O jakich elementach nie powinniśmy zapominać podpisując umowę na stworzenie platformy internetowej?

1. Forma zawieranej umowy

Zanim przejdziemy do elementów z jakich powinna składać się taka umowa, warto wskazać, że najczęściej znajdą się w niej postanowienia dotyczące przeniesienia majątkowych praw autorskich. W związku z tym, aby takie postanowienie było uznane za ważne, należy bezwzględnie zawrzeć umowę w formie pisemnej.

W przypadku, gdy nie dochowamy tej formy, zamawiający będzie mógł jedynie korzystać z utworu w sposób niewyłączny. Oznacza to, że twórca zachowa pełne prawo do dalszej dystrybucji swojego dzieła (platformy), a ponadto będzie mógł w dowolnej chwili odwołać zgodę na jej użytkowanie.

2. Wskazanie przedmiotu umowy

Wskazanie przedmiotu umowy stanowi główny element omawianego dokumentu. Należy więc jasno opisać przedmiot umowy, czyli zamawianą platformę internetową. Najlepiej przedstawić go w formie briefu wraz z założeniami technicznymi w dodatkowym załączniku.

Dobrą praktyką jest też dodanie do w.w. załącznika tabeli etapów powstawania dzieła oraz harmonogramu ich realizacji. Wspomniany opis stanowić będzie podstawę do dochodzenia swoich racji w przypadku konfliktu, zlecenia nadmiernych prac dodatkowych lub niedochowania terminów na realizację dzieła.

3. Etapy powstawania dzieła

Wspomniane określenie etapów powstawania dzieła pozwoli na ustalenie dokładnych terminów ich realizacji. Ponadto, da nam możliwość ustalenia kolejnych etapów płatności wynagrodzenia. Będzie to szczególnie istotne, w wypadku gdy projekt jest na tyle duży, że ma trwać kilka miesięcy.

Kolejną kwestią, którą można powiązać z opisywanymi etapami realizacji umowy są kary umowne oraz terminy realizacji prac wykonanych z opóźnieniem.

4. Terminy wykonania i kary umowne

Wykonywanie platformy internetowej często obciążone jest terminami, co do których wykonujący dzieło powinien się stosować. Podzielenie realizacji projektu na kilka etapów pozwoli wskazać termin wykonania i co ważne, akceptacji każdego z wyszczególnionych etapów. Dodatkowo, warto wskazać na terminy akceptacji oraz ilość/jakość poprawek, którą zamawiający może zgłosić do zakończonego etapu.

Współdziałanie zamawiającego i wykonującego platformę jest nieodzowną rzeczą, której nie da się pominąć przy tego rodzaju dziele. Zarówno wykonawca, jak i zamawiający powinni udzielać sobie wzajemnie istotnych informacji oraz przedstawiać materiały, które są niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy.

Konsekwencją niedotrzymywania terminów, braku współpracy czy braku akceptacji etapów może być żądanie zapłaty kary umownej. Karą umowną nazywamy sumę wskazaną w umowie, której może zażądać druga strona umowy w przypadkach w niej wskazanych. Stanowi ona pewnego rodzaju gwarancję prawidłowego wykonywania dzieła.

5. Osoby do kontaktu

Przy większych projektach lub w firmach, gdzie występuje większa ilość pracowników, warto w umowie wskazać osoby decyzyjne, które będą mogły akceptować etapy lub inne przedstawiane przez wykonawcę materiały. W końcu, zarówno zamawiający, jak i wykonawca nie chcą otrzymywać zbyt dużej ilości bodźców w postaci niedokończonych etapów, zbędnych pytań itd.

6. Prawa autorskie

Najczęstszym sposobem „pozbywania się” majątkowych praw autorskich jest przeniesienie ich na zamawiającego. Od udzielenia licencji, różni się to tym, że zamawiający otrzymuje m.in. prawo do rozporządzania utworem oraz wyłączne prawa do korzystania z niego na wskazanych w umowie polach eksploatacji.

W każdym przypadku, gdy posługujemy się bowiem utworem, należy wskazywać te pola eksploatacji, na których druga strona będzie mogła z niego korzystać. Oznacza to, że w sytuacji przeniesienia majątkowych praw autorskich na rzecz zamawiającego oraz udzielenia mu licencji wyłącznej, wykonawca nie będzie miał praw do korzystania z utworu (na wskazanych w umowie polach eksploatacji).

Należy tu również pamiętać o tzw. osobistych prawach autorskich, które co do zasady są niezbywalne – ale twórca może zobowiązać się do ich niewykonywania.

7. Inne obowiązki wynikające z przepisów

Pomimo wskazanych powyżej szczegółowych kwestii należy pamiętać, że jeżeli w umowie nie postanowiono inaczej, to:

  • wykonawca nie jest związany sugestiami zamawiającego,
  • obowiązek współdziałania może wynikać z natury dzieła bądź z zawartych przez strony postanowień w umowie,
  • wykonawca dzieła może posługiwać się podwykonawcami i powierzyć im jego wykonanie w całości lub w części – chyba, że świadczenie ma ścisły związek z wykonawcą dzieła, wynika to z przepisów ustawy lub postanowień umowy.

Na koniec należy podkreślić, że w każdym przypadku należy zapoznać się z całością umowy na wykonanie platformy internetowej. Oczywiście, gdy jest to tylko możliwe, należy negocjować warunki najbardziej korzystne dla strony, po której się występuje.

O Autorze:

Arkadiusz Szczudło

Adwokat, wspólnik w kancelarii Creativa