Nowa ustawa o CEIDG – co warto wiedzieć?

Dodane:

Marta Wujek Marta Wujek

Nowa ustawa o CEIDG – co warto wiedzieć?

Udostępnij:

Od 30 kwietnia 2018 roku obowiązują przepisy nowej ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy. Jakie zmiany zostały wprowadzone w CEIDG i co oznaczają dla przedsiębiorców?

Wprowadzone zmiany w CEIDG dotyczą kilku obszarów:

  • informacji, które trzeba podawać we wniosku o rejestrację firmy,
  • terminów zgłaszania zmian do CEIDG,
  • zasad zgłaszania pełnomocników,
  • zgłoszeń do ubezpieczeń w ZUS za pośrednictwem CEIDG,
  • zasad zgłaszania zawieszenia/wznowienia firmy.

Nowe zasady wydają się być sporym ułatwieniem, a na pewno ograniczają ilość rzeczy, o których przedsiębiorca musi pamiętać.

Informacje we wniosku

Po wprowadzonych zmianach, przy rejestracji firmy w CEIDG przedsiębiorca może podać mniej danych niż do tej pory. Nie trzeba już podawać daty urodzenia, wystarczy numer PESEL (chyba że przedsiębiorca jest obcokrajowcem i go nie posiada, wtedy musi podać datę urodzenia). Dane adresowe to obecnie jedynie adres korespondencyjny oraz adres miejsca wykonywania działalności – chyba że takiego adresu nie ma, ponieważ działalność ma charakter mobilny. Wówczas wystarczy adres korespondencyjny. Dodatkowo zniknął obowiązek informowania o małżeńskiej wspólności majątkowej.

Zawieszenie działalności

Do tej pory zawieszenie firmy było możliwe na okres maksymalnie 24 miesięcy. Przedsiębiorca, który nie wznowił działalności w tym terminie, był automatycznie wykreślony z CEIDG. Obecnie, jeśli przedsiębiorca we wniosku o zawieszenie działalności określi datę zamknięcia, to zamknięcie nastąpi ze wskazaną datą. Natomiast jeśli nie złoży takiego wniosku, nie będzie wykreślony z CEIDG – niezależnie od okresu zawieszenia.

Dodatkowo od 30 kwietnia 2018 r. razem z wejściem w życie Konstytucji Biznesu przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników, może zawiesić działalność gospodarczą na czas nieokreślony lub określony. Okres ten nie może być jednak krótszy niż 30 dni. Istnieje możliwości zawieszenia działalności przed dniem złożenia wniosku – oznacza to, że można zawiesić działalność wstecz, pod warunkiem, że przedsiębiorca nie wykonywał żadnych czynności związanych z działalnością.

– Jeśli po rejestracji firmy przedsiębiorca z jakiegoś powodu nie podejmie działalności, może w dowolnym terminie (nawet po dniu wskazanym, jako dzień rozpoczęcia działalności) złożyć wniosek, który informuje o niepodjęciu działalności gospodarczej. Niepodjęcie działalności to brak jakichkolwiek czynności związanych z prowadzeniem firmy, takich jak podpisywanie umów, wystawianie faktur, osiąganie przychodu – komentuje Aneta Górska, ekspert z Tax Care.

Zmiana daty rozpoczęcia działalności

Nowe przepisy umożliwiają również zmianę daty rozpoczęcia działalności wpisanej we wniosku w CEIDG (nawet na datę wsteczną). Należy jednak pamiętać , że musi to być data, która odpowiada stanowi faktycznemu – czyli znów, przedsiębiorca musi udowodnić, że nie podjął czynności związanych z działalnością gospodarczą: nie podpisał żadnej umowy (np na lokal, telefon), nie podjął działań związanych z osiągnięciem przychodu: nie wykonał usługi, nie uzyskał płatności, nie wystawił faktury.

Zakończenie działalności

Zmiany dotyczą również zamykania działalności. Nie trzeba, jak do tej pory, w ciągu 7 dni zgłaszać do CEIDG informacji o zakończeniu działalności (wniosek o wykreślenie z CEIDG). Można to zrobić w dowolnym terminie. Informacje te jednak powinny odpowiadać stanowi faktycznemu. Należy pamiętać, że obowiązują inne, terminowe obowiązki np. sporządzenie spisu z natury i poinformowanie Urzędu Skarbowego.

Natomiast jeśli przedsiębiorca zgłosił do CEIDG zaprzestanie działalności (wniosek o wykreślenie wpisu), ale postanowił zrezygnować z tej decyzji, może zmienić zdanie (jest to tzw. rezygnacja z zaprzestania działalności) i dalej prowadzić działalność. Składa wtedy wniosek o zmianę wpisu i zaznacza odpowiednie pola.

– Jest to ułatwienie dla przedsiębiorców, którzy np. omyłkowo wykreślili firmę z rejestru. Jeśli Przedsiębiorca wykreślił firmę z CEIDG i następnego dnia zarejestrował nową – będzie to traktowane jako nieprzerwane wykonywanie działalności – tłumaczy Aneta Górska, ekspert z Tax Care.

Pełnomocnictwo

Przyjęta ustawa uporządkowała również sprawę pełnomocników. Przedsiębiorca może wskazać pełnomocnika, który będzie mógł dokonywać czynności w CEIDG tj. założenie działalności, zmiany we wpisie, zawieszenia, wznowienia czy wykreślenia. Pełnomocnik zobowiązany jest do posiadania oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa. Dokument ten podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. W przypadku, gdy pełnomocnictwo udzielone jest małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu, nie ma obowiązku dokonywania płatności.

Dodatkowo we wniosku o wpis do CEIDG przedsiębiorca może wskazać pełnomocnika (mocodawcy) upoważnionego do prowadzenia jego spraw, dotyczących jednoosobowej działalności gospodarczej. Taki pełnomocnik będzie widoczny we wpisie do CEIDG i nie będzie musiał posługiwać się odrębnym pełnomocnictwem, wystarczy dowód osobisty.

Artykuł został opracowany we współpracy z Anetą Górską, ekspertem z firmy Tax Care.