Ogłoszono projekt zmian regulacyjnych MF i UKNF wspierany przez EBOiR i KE

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

Ogłoszono projekt zmian regulacyjnych MF i UKNF wspierany przez EBOiR i KE

Udostępnij:

Ministerstwo Finansów i Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, ze wsparciem Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, rozpoczęły projekt mający na celu ustanowienie ram prawnych oraz technologicznych dla rozwoju sektora FinTech oraz SupTech w Polsce. W skład konsorcjum odpowiedzialnego za projekt weszli: Areto, FinTech Consultancy, IT9 oraz Eversheds Sutherland Wierzbowski.

Beneficjentami projektu są Ministerstwo Finansów i Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. Konsorcjum wspierać będzie te instytucje w stworzeniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych na polskim rynku finansowym oraz usuwaniu ograniczeń regulacyjnych i nadzorczych dla rozwoju sektora FinTech. Celem konsorcjum będzie także dostarczenie rekomendacji dla UKNF w zakresie użycia nowych technologii wspierających procesy nadzorcze w wybranych obszarach rynku. Projekt uwzględni innowacyjne technologie takie jak: chmura obliczeniowa, technologia rozproszonego rejestru, uczenie maszynowe (machine learning) oraz zaawansowane rozwiązania analityczne. Project Managerem ze strony konsorcjum jest Mariusz Więckowski, partner zarządzający Areto.

– Prace w ramach projektu, szczególnie w ramach ścieżki FinTech, będą szeroko konsultowane z interesariuszami, w tym firmami sektora FinTech, regulowanymi podmiotami sektora finansowego, fundacjami i stowarzyszeniami, a także z organami nadzoru. Celem jest przygotowanie całościowych rekomendacji, których efektem będzie umocnienie pozycji Polski na światowej mapie FinTech. Niektóre narzędzia wspierające rozwój FinTech są już zaplanowane – na przykład piaskownica regulacyjna, do której wdrożenia przygotowuje się UKNF. Inne środki wsparcia zostaną wypracowane w trakcie projektu – dodał Mariusz Więckowski, Partner Zarządzający Areto.

Trzy ścieżki

Projekt został podzielony na trzy ścieżki. Pierwsza z nich, prowadzona przez Mariusza Więckowskiego (Areto), dotyczyć będzie kwestii identyfikacji barier dla rozwoju sektora FinTech oraz propozycji ich rozwiązania. Jej celem jest dostarczenie Ministerstwu Finansów rekomendacji dla wspierania rozwoju sektora FinTech w Polsce. Za wsparcie technologiczne w tym obszarze będzie odpowiedzialny Ernest Frankowski (CEO, IT9).

– Na projekt czekało z niecierpliwością całe polskie środowisko FinTech tak po stronie publicznej, jak i rynku. W założeniach jego efektem ma być studium i rekomendacje w zakresie uwolnienia innowacyjności, stworzenia piaskownicy regulacyjnej, a także zastosowania nowoczesnych technologii w zadaniach nadzorczych. Wobec szerokiego i ambitnego zakresu naszego projektu, unikalna jest także baza jego interesariuszy. Bezpośrednimi klientami są MF i UKNF, funkcję koordynatora spełnia EBOiR, a beneficjentami będą, mamy nadzieję, wszyscy uczestnicy rynku FinTech. Finalnie, celem nas wszystkich jest stworzenie w Polsce warunków wspierających dynamiczny wzrost innowacji finansowych i, w konsekwencji, ich eksport na rynek europejski i światowy – powiedział Ernest Frankowski z IT9.

Druga część projektu będzie prowadzona przez Michała Markowskiego (szef zespołu bankowości i finansów w kancelarii Eversheds Sutherland Wierzbowski) oraz Piotra Ziółkowskiego (założyciel FinTech Consultancy) i dotyczyć będzie opracowania modelu funkcjonowania dla piaskownicy regulacyjnej w UKNF oraz przedstawienia odpowiednich ram prawnych w polskim prawie.

– Jest nam niezmiernie miło, że możemy współpracować z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju, Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego i Ministerstwem Finansów w projekcie obejmującym opracowanie mapy drogowej usunięcia barier dla rozwoju sektora fintech w Polsce, wsparcie UKNF w przygotowaniu i wdrożeniu piaskownicy regulacyjnej oraz doradztwo przy identyfikacji technologii nadzorczych, które mogłyby zostać wdrożone w Polsce. Projekt ma na celu umożliwienie transformacyjnych zmian na rynku finansowym oraz stworzenie mocniejszych fundamentów dla rozwoju innowacji w Polsce. W tym sensie jest to przedsięwzięcie o strategicznym znaczeniu dla rozwoju polskiego rynku usług finansowych, a jego realizacja przyczyni się do wzrostu atrakcyjności tego rynku dla zagranicznych inwestorów. Wspólnie z kolegami z innych biur Eversheds Sutherland przeprowadzimy dla Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego opartą na doświadczeniach z innych jurysdykcji analizę możliwości wdrożenia piaskownicy regulacyjnej w Polsce oraz udzielimy UKNF wsparcia w przygotowaniu ostatecznego modelu takiego rozwiązania. Sieć Eversheds Sutherland posiada bogate doświadczenie w tego rodzaju projektach realizowanych w różnych sektorach gospodarki – cieszę się, że będziemy mogli wykorzystać zarówno lokalne, jak i globalne doświadczenia, by wesprzeć Ministerstwo Finansów oraz UKNF przy realizacji tak istotnego przedsięwzięcia – skomentował Michał Markowski, szef zespołu bankowości i finansów w Eversheds Sutherland Wierzbowski.

Celem trzeciej części projektu będzie dostarczenie rekomendacji dla UKNF w zakresie wykorzystania nowych technologii w procesach nadzorczych, czyli SupTech, polegającym na użyciu innowacyjnych rozwiązań do cyfryzacji i automatyzacji poszczególnych obszarów czynności nadzorczych. Ta część projektu będzie prowadzona przez Ernesta Frankowskiego (IT9).

Wszystkie zagadnienia dotyczące rozwoju FinTech będą szeroko konsultowane oraz omawiane w ramach publicznych konsultacji z przedstawicielami sektora FinTech.

– Rynek czekał na ten projekt od dawna. Brak piaskownicy regulacyjnej stanowi barierę dla rozwoju sektora fintech w Polsce. Dziś, kiedy czas rynkowej walidacji innowacyjnej idei nie rzadko decyduje o powodzeniu przedsięwzięcia, bardzo ważne jest aby funkcjonowało środowisko testowe, w którym fintechy mogą realizować swoje działania już na wczesnym etapie i w ograniczonych warunkach. Obserwujemy, że również inni europejscy regulatorzy co raz chętniej implementują ideę piaskownicy regulacyjnej. Dla Polski, która chce być faktycznym hubem dla fintechów w regionie, piaskownica jest bardzo ważnym krokiem. Kolejne będą wyznaczone w ramach mapy drogowej dla rozwoju fintechów w kraju. Jej celem jest nie tylko identyfikacja barier i przedstawienie rekomendacji ich usunięcia, ale również przedstawienie propozycji konkretnych rozwiązań prawnych zmierzających do tego celu. Co ważne, praktyczny wymiar mapy drogowej będzie powstawał dzięki prowadzonym przez konsorcjum konsultacjom społecznym z przedstawicielami sektora fintech. Chcemy dokładnie ich wysłuchać i zaproponować konkretne rozwiązania. Bardzo się cieszę ze wspólnej inicjatywy UKNF oraz Ministerstwa Finansów wspieranej przez EBRD oraz Komisję Europejską. To będzie wspaniały projekt – powiedział Piotr Ziółkowski, założyciel i partner zarządzający FinTech Consultancy.

Projekt jest finansowany z funduszy Programu ds. Wspierania Reform Strukturalnych (PWRS) Komisji Europejskiej oraz koordynowany przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.