Spółka, która nie jest spółką - reprezentacja osób fizycznych

spolka ktora nie jest spolka reprezentacja osob fizycznych
Udostępnij:
Opis stron umowy znajduje się w komparycji umowy, czyli jej nagłówku, który oprócz wspomnianego opisu stron umowy zawiera oznaczenie daty i miejsca zawarcia umowy. Z artykuły dowiecie się jak prawidłowo oznaczyć osobę fizyczną w umowie oraz jak opisać osobę prowadzącą działalność gospodarczą.

Jak prawidłowo oznaczyć osobę fizyczną w umowie?

Mówiąc osoba fizyczna mam na myśli pojedyncza osobę, nie prowadzącą działalności gospodarczej, z którą zawieracie np. umowę o dzieło na wykonanie strony internetowej. Oto przykład prawidłowego oznaczenia osoby fizycznej jako strony w umowie: „Janem Kowalskim zamieszkałym w Warszawie pod adresem ul. Wiosenna 3 lokal 5, 00-123 Warszawa, posługujący się dowodem osobistym numer i seria: ABC 123456 oraz posiadający numerem PESEL: 12345678901 i NIP: 1234567890, kawaler/żonaty”

Jak należy opisać osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą?

„Janem Kowalskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Złote Koła Jan Kowalski pod adresem ul. Wiosenna 3 lokal 5, 00 – 123 Warszawa, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posługującym dowodem osobistym numer i seria: ABC 123456, numerem PESEL 12345678901, NIP 1234567890 oraz REGON: 123456789, kawalerem/żonatym”

A spółkę cywilną?

„Janem Kowalskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Jan Kowalski pod adresem ul. Wiosenna 3 lokal 5, 00 – 123 Warszawa, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posługującym dowodem osobistym numer i seria: ABC 123456, numerem PESEL 12345678901, NIP 1234567890 oraz REGON: 123456789, kawalerem/żonatym

oraz

Andrzejem Nowakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Andrzej Nowak pod adresem ul. Zielona 3 lokal 5, 00-345 Warszawa, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posługującym się dowodem osobistym numer i seria: CDE 654321, numerem PESEL: 10987654321 oraz REGON: 987654321,kawalerem/żonatym”

prowadzącymi wspólnie działalność na podstawie umowy spółki cywilnej pod nazwą „Kowalski i Nowak” s.c. zawartej w dniu 1 lipca 2015 roku, NIP: 9087654321, REGON: 678954321”

Która z tych informacji jest w rzeczywistości potrzebna?

To, że imię nazwisko i adres zamieszkania są niezbędne jest oczywiste. We wszystkich powyższych wzorach pojawia się także seria i numer dowodu oraz PESEL i NIP, a także informacja o stanie cywilnym. Dla niektórych z Was będzie to pewnie zaskoczeniem, ale seria i numer dowodu osobistego nie jest konieczną i potrzebną informacją. Tak samo jak numer REGON.

Natomiast numer PESEL i NIP są istotnym elementem, z uwagi na treść art. 126 § 2 ust. 2 kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym gdy pismo procesowe jest pierwszym pismem w sprawie powinno zawierać oznaczenie przedmiotu sporu oraz numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) powoda będącego osobą fizyczną. Takim pismem jest pozew.

W pozwie składanym w elektronicznym postępowaniu upominawczym również niezbędne jest wskazanie numeru PESEL lub NIP zgodnie z art. 505(32) § 2 ust. 1 kodeksu postępowania cywilnego. Aczkolwiek pomimo, że z powołanego przepisu wynika, że w celu złożenia pozwu wystarczające jest podanie numeru PESEL lub NIP to w formularzu, który należy wypełnić składając pozew drogą elektroniczną pole „NIP” oznaczone jest czerwoną gwiazdką – czyli NIP jest daną którą należy podać, aby złożyć pozew.

Informacja ta jest wymagana zarówno dla powoda jak i dla pozwanego. Chociaż ostatnio w praktyce udało się złożyć pozew elektroniczny bez podania NIP’u pozwanego. W związku z tym zabezpieczając się na okoliczność ewentualnego złożenia pozwu warto w umowie zawieranej z osobą fizyczną wskazać w opisie tej osoby numer PESEL i NIP. Zwłaszcza jeśli chcielibyście składać pozew w elektronicznym postępowaniu upominawczym.

Ponadto w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą podanie NIP jest obowiązkowe z uwagi na art. 16 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Po co pytać o stan cywilny?

Żeby wiedzieć czy załącznikiem do naszej umowy ma być zgoda współmałżonka na zawarcie umowy. Z art. 41 § 1 kodeksu cywilnego wynika, że jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie za zgodą drugiego małżonka, wierzyciel może żądać zaspokojenia także z majątku wspólnego małżonków. Jeśli natomiast umowa zostanie zawarta bez zgody małżonka, wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku osobistego małżonka, który zawarł umowę, z wynagrodzenia za pracę lub dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalność zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw. Czyli, jeśli małżonek wyrazi zgodę na zwarcie umowy zapewnimy sobie potencjalnie lepsze możliwości windykacji.

To jak to jest ze spółką cywilną?

Spółka cywilna nie jest spółką, a wyłącznie umową między dwiema osobami prowadzącymi indywidualnie działalność gospodarczą. Przedsiębiorcami spółki cywilnej są wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, a nie spółka. W związku tym, co do zasady, stronami umowy oraz ewentualnymi pozwanymi będą również wspólnicy, a nie spółka (nie mam na myśli spraw pracowniczych). Z tego względu niezbędne jest opisanie każdego ze wspólników z osobna, a następnie podanie danych dotyczących daty zawarcia umowy spółki cywilnej, jej nazwy numeru NIP oraz REGON.

W przyszłym tygodniu opowiem Wam o jak powinien wyglądać prawidłowy opis innych stron umowy. O czym chcielibyście przeczytać? O umowie ze spółką? Fundacją? Stowarzyszeniem?

Anna Żmijewska

prawnik, doktorantka w INP PAN, specjalizująca się w obsłudze przedsiębiorców, w szczególności w prawie umów, prawie własności intelektualnej, prawie reklamy, prawie mody, e-commerce, danych osobowych, prawie handlowym i prawie nieruchomości. Ukończyła aplikację radcowską w 2011 roku. Obecnie w ramach studiów doktoranckich w Instytucie Nauk Prawnych PAN pogłębia wiedzę z zakresu prawa przedsiębiorstw. Od czerwca 2010 roku prowadzi działalność gospodarczą pod firmą Anna Żmijewska Doradztwo Prawne polegającą na świadczeniu usług prawnych na rzecz przedsiębiorców, a także prowadzi szkolenia.

 

-

Zapraszamy na webinarium

Powyższy temat zostanie rozszerzony na specjalnym webinarium, które przeprowadzi autorka tekstu - Anna Żmijewska. W tym spotkaniu online zostaną poruszone tematy zabezpieczania umowy, klauzul dodatkowych w umowach spółek (putt option, call option, tag along, drag along) oraz tego, jak skutecznie rozwiązać umowę. Jeśli chcesz wziąć udział w webinarze, kliknij tutaj i zostaw nam swój adres. Niebawem więcej szczegółów.

-

Dajcie znać, jakie tematy Was interesują Ten tekst to początek nowej serii na MamStartup. Poniżej wstępna lista zaplanowanych tematów. Jeśli macie jakieś propozycję lub uwagi, dajcie znać w komentarzu lub pisząc na adres [email protected].

  1. Reprezentacja stron umowy. 
  2. Kiedy umowa jest ważna. 
  3. Umowa przedwstępna a list intencyjny. 
  4. Klauzule zabezpieczające należyte wykonanie umowy. 
  5. Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. 
  6. Zabezpieczenie umowy – weksel, hipoteka, zastaw, oświadczenie o dobrowolnym poddanie się egzekucji. 
  7. Klauzule dodatkowe w umowach spółek (putt option, call option, tag along, drag along). 
  8. Gwarancja i rękojmia.
  9. Jak skutecznie rozwiązać umowę.