Spółka, która nie jest spółką – reprezentacja osób fizycznych

Dodane:

Anna Żmijewska Anna Żmijewska

Udostępnij:

Opis stron umowy znajduje się w komparycji umowy, czyli jej nagłówku, który oprócz wspomnianego opisu stron umowy zawiera oznaczenie daty i miejsca zawarcia umowy. Z artykuły dowiecie się jak prawidłowo oznaczyć osobę fizyczną w umowie oraz jak opisać osobę prowadzącą działalność gospodarczą.

Jak prawidłowo oznaczyć osobę fizyczną w umowie?

Mówiąc osoba fizyczna mam na myśli pojedyncza osobę, nie prowadzącą działalności gospodarczej, z którą zawieracie np. umowę o dzieło na wykonanie strony internetowej. Oto przykład prawidłowego oznaczenia osoby fizycznej jako strony w umowie: „Janem Kowalskim zamieszkałym w Warszawie pod adresem ul. Wiosenna 3 lokal 5, 00-123 Warszawa, posługujący się dowodem osobistym numer i seria: ABC 123456 oraz posiadający numerem PESEL: 12345678901 i NIP: 1234567890, kawaler/żonaty”

Jak należy opisać osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą?

„Janem Kowalskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Złote Koła Jan Kowalski pod adresem ul. Wiosenna 3 lokal 5, 00 – 123 Warszawa, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posługującym dowodem osobistym numer i seria: ABC 123456, numerem PESEL 12345678901, NIP 1234567890 oraz REGON: 123456789, kawalerem/żonatym”

A spółkę cywilną?

„Janem Kowalskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Jan Kowalski pod adresem ul. Wiosenna 3 lokal 5, 00 – 123 Warszawa, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posługującym dowodem osobistym numer i seria: ABC 123456, numerem PESEL 12345678901, NIP 1234567890 oraz REGON: 123456789, kawalerem/żonatym

oraz

Andrzejem Nowakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Andrzej Nowak pod adresem ul. Zielona 3 lokal 5, 00-345 Warszawa, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posługującym się dowodem osobistym numer i seria: CDE 654321, numerem PESEL: 10987654321 oraz REGON: 987654321,kawalerem/żonatym”

prowadzącymi wspólnie działalność na podstawie umowy spółki cywilnej pod nazwą „Kowalski i Nowak” s.c. zawartej w dniu 1 lipca 2015 roku, NIP: 9087654321, REGON: 678954321”

Która z tych informacji jest w rzeczywistości potrzebna?

To, że imię nazwisko i adres zamieszkania są niezbędne jest oczywiste. We wszystkich powyższych wzorach pojawia się także seria i numer dowodu oraz PESEL i NIP, a także informacja o stanie cywilnym. Dla niektórych z Was będzie to pewnie zaskoczeniem, ale seria i numer dowodu osobistego nie jest konieczną i potrzebną informacją. Tak samo jak numer REGON.

Natomiast numer PESEL i NIP są istotnym elementem, z uwagi na treść art. 126 § 2 ust. 2 kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym gdy pismo procesowe jest pierwszym pismem w sprawie powinno zawierać oznaczenie przedmiotu sporu oraz numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) powoda będącego osobą fizyczną. Takim pismem jest pozew.

W pozwie składanym w elektronicznym postępowaniu upominawczym również niezbędne jest wskazanie numeru PESEL lub NIP zgodnie z art. 505(32) § 2 ust. 1 kodeksu postępowania cywilnego. Aczkolwiek pomimo, że z powołanego przepisu wynika, że w celu złożenia pozwu wystarczające jest podanie numeru PESEL lub NIP to w formularzu, który należy wypełnić składając pozew drogą elektroniczną pole „NIP” oznaczone jest czerwoną gwiazdką – czyli NIP jest daną którą należy podać, aby złożyć pozew.

Informacja ta jest wymagana zarówno dla powoda jak i dla pozwanego. Chociaż ostatnio w praktyce udało się złożyć pozew elektroniczny bez podania NIP’u pozwanego. W związku z tym zabezpieczając się na okoliczność ewentualnego złożenia pozwu warto w umowie zawieranej z osobą fizyczną wskazać w opisie tej osoby numer PESEL i NIP. Zwłaszcza jeśli chcielibyście składać pozew w elektronicznym postępowaniu upominawczym.

Ponadto w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą podanie NIP jest obowiązkowe z uwagi na art. 16 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Po co pytać o stan cywilny?

Żeby wiedzieć czy załącznikiem do naszej umowy ma być zgoda współmałżonka na zawarcie umowy. Z art. 41 § 1 kodeksu cywilnego wynika, że jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie za zgodą drugiego małżonka, wierzyciel może żądać zaspokojenia także z majątku wspólnego małżonków. Jeśli natomiast umowa zostanie zawarta bez zgody małżonka, wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku osobistego małżonka, który zawarł umowę, z wynagrodzenia za pracę lub dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalność zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw. Czyli, jeśli małżonek wyrazi zgodę na zwarcie umowy zapewnimy sobie potencjalnie lepsze możliwości windykacji.

To jak to jest ze spółką cywilną?

Spółka cywilna nie jest spółką, a wyłącznie umową między dwiema osobami prowadzącymi indywidualnie działalność gospodarczą. Przedsiębiorcami spółki cywilnej są wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, a nie spółka. W związku tym, co do zasady, stronami umowy oraz ewentualnymi pozwanymi będą również wspólnicy, a nie spółka (nie mam na myśli spraw pracowniczych). Z tego względu niezbędne jest opisanie każdego ze wspólników z osobna, a następnie podanie danych dotyczących daty zawarcia umowy spółki cywilnej, jej nazwy numeru NIP oraz REGON.

W przyszłym tygodniu opowiem Wam o jak powinien wyglądać prawidłowy opis innych stron umowy. O czym chcielibyście przeczytać? O umowie ze spółką? Fundacją? Stowarzyszeniem?

Anna Żmijewska

prawnik, doktorantka w INP PAN, specjalizująca się w obsłudze przedsiębiorców, w szczególności w prawie umów, prawie własności intelektualnej, prawie reklamy, prawie mody, e-commerce, danych osobowych, prawie handlowym i prawie nieruchomości. Ukończyła aplikację radcowską w 2011 roku. Obecnie w ramach studiów doktoranckich w Instytucie Nauk Prawnych PAN pogłębia wiedzę z zakresu prawa przedsiębiorstw. Od czerwca 2010 roku prowadzi działalność gospodarczą pod firmą Anna Żmijewska Doradztwo Prawne polegającą na świadczeniu usług prawnych na rzecz przedsiębiorców, a także prowadzi szkolenia.

 

Zapraszamy na webinarium

Powyższy temat zostanie rozszerzony na specjalnym webinarium, które przeprowadzi autorka tekstu – Anna Żmijewska. W tym spotkaniu online zostaną poruszone tematy zabezpieczania umowy, klauzul dodatkowych w umowach spółek (putt option, call option, tag along, drag along) oraz tego, jak skutecznie rozwiązać umowę. Jeśli chcesz wziąć udział w webinarze, kliknij tutaj i zostaw nam swój adres. Niebawem więcej szczegółów.

Dajcie znać, jakie tematy Was interesują Ten tekst to początek nowej serii na MamStartup. Poniżej wstępna lista zaplanowanych tematów. Jeśli macie jakieś propozycję lub uwagi, dajcie znać w komentarzu lub pisząc na adres [email protected].

  1. Reprezentacja stron umowy. 
  2. Kiedy umowa jest ważna. 
  3. Umowa przedwstępna a list intencyjny. 
  4. Klauzule zabezpieczające należyte wykonanie umowy. 
  5. Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. 
  6. Zabezpieczenie umowy – weksel, hipoteka, zastaw, oświadczenie o dobrowolnym poddanie się egzekucji. 
  7. Klauzule dodatkowe w umowach spółek (putt option, call option, tag along, drag along). 
  8. Gwarancja i rękojmia.
  9. Jak skutecznie rozwiązać umowę.