Warunki prawne, które musisz spełnić organizując crowdfunding udziałowy

Dodane: 26.11.2014

Mam Startup

Udostępnij:

Jak polskie przepisy, a w szczególności kodeks spółek handlowych, odnoszą się do kwestii pozyskania funduszy od internetowych inwestorów? Jakie formy prawne są najlepsze dla tego typu przedsięwzięcia? Spółka z o.o., akcyjna, czy komandytowo-akcyjna? Odpowiedź szukajcie niżej.

Zdjęcie royalty free z Fotolia

Którą spółkę wybrać

Mówiąc o crowdfundingu udziałowym mamy na myśli sytuację, gdy zainteresowany finansowaniem projektu w zamian za swój wkład pieniężny nabywa prawo do uczestnictwa w spółce, która zamierza zrealizować swój projekt. Należy mieć na uwadze, że głównym celem crowdfundingu udziałowego jest pozyskanie kapitału w zamian za oferowane jednostki uczestnictwa, bądź to w formie akcji bądź w formie udziałów. Forma uczestnictwa inwestorów, a co za tym idzie ich prawa i obowiązki, zależne będą od rodzaju spółki, która zostanie powołana do życia przez pomysłodawcę projektu.

W grę wchodzą trzy rodzaje spółek, a więc spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna oraz spółka komandytowo-akcyjna. Ta pierwsza jako model finansowania crowdfundingowy jest obecnie najczęściej wykorzystywana do tego typu działań. Wskazać należy, iż niewątpliwą zaletą tej formy prawnej jest przystępny pułap kapitału zakładowego, który wynosi 5 tys. zł. W spółce komandytowo-akcyjnej wynosi on 50 tys. zł, natomiast w spółce akcyjnej 100 tys. zł. Z drugiej strony, konstrukcja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest najmniej dogodna ze względu na kodeksowe uregulowania dotyczące obrotu jej udziałami.

Legalna sprzedaż udziałów

Zgodnie z kodeksem spółek handlowych zbycie udziału, jego części lub ułamkowej części udziału w spółce z o.o. wymaga każdorazowej wizyty u notariusza, co w znaczny sposób ogranicza finansowanie przez Internet. Również przepisy dotyczące wewnętrznej organizacji spółki powodować mogą pewne utrudnienia dla osób realizujących projekt, których zamiarem będzie wyłączne zarządzanie spółką. Dlatego tak ważne jest prawidłowe sformułowanie odpowiednich zapisów w umowie, które chronić będą interesy pomysłodawców.

Z punktu widzenia pomysłodawcy, który chce pozyskać środki pieniężne, a jednocześnie zachować pełną władzę nad swoim projektem, najlepszym rozwiązaniem będzie wybór spółki komandytowo-akcyjnej. Cechą charakterystyczną tej formy prawnej w obszarze zarządzania spółką, jest okoliczność iż komplementariusz (pomysłodawca) zarządza spółką samodzielnie, natomiast nabywający akcje spółki finansują przedsięwzięcie uzyskując prawo do przyszłego zysku. Oczywiście i w tym wypadku należy prawidłowo sformułować umowę spółki, która wskazywać będzie jakie prawa wynikać będą z nabytych akcji.

Musisz mieć papiery

Spółka chcąc pozyskać inwestorów (również w przypadku crowdfundingu udziałowego) zobowiązana będzie do emisji swoich akcji, które zgodnie z prawem są papierami wartościowymi. To właśnie czynność emisji może powodować najwięcej problemów dla początkujących projektów ze względu na konieczność spełnienia licznych formalności i poniesienia wysokich kosztów na obsługę tego procesu. Jedna z nich dotyczy ustawy o ofercie publicznej, którą jest kampania na portalu crowdfundingowym.

W przypadku, gdy oferta nabycia akcji skierowana zostanie do nieznaczonego adresata lub do co najmniej 150 adresatów, zastosowanie znajdą przepisy ustawy o ofercie publicznej. Zgodnie z nią, spółka zobowiązana jest do sporządzenia prospektu emisyjnego, zatwierdzenia go przez Komisję Nadzoru Finansowego, a następnie obowiązkowego skorzystania z pomocy domu maklerskiego, który będzie pośrednikiem przy sprzedaży akcji. Dla projektów o mniejszej wartości, przepisy ustawy o ofercie publicznej przewidują pewne wyjątki i tak dla emisji nieprzekraczającej 100 tys. euro, która zostanie przeprowadzona w okresie roku, ustawa nie przewiduje obowiązku prospektowego oraz obowiązku skorzystania z pośrednictwa domu maklerskiego.

Jeden z nas

Wszystkie przedstawione wyżej kwestie dotyczące emisji akcji znajdą również zastosowanie do spółki akcyjnej. Konstrukcja tej spółki różni się od spółki komandytowo akcyjnej, tym że w niej wspólnikami są wyłącznie akcjonariusze. W zależności od rodzaju wyemitowanej akcji, jej posiadacze zyskują różne uprawnienia władcze i finansowe.

Wszyscy przedsiębiorcy prowadzący swoją działalność w formie spółki i szukający środków pieniężnych na realizację swojego przedsięwzięcia powinni rozważyć możliwości związane z finansowaniem projektów przez społeczeństwo. Model finansowania społecznego w najbliższej przyszłości zyskiwać będzie na popularności, jednakże tylko ciekawe i innowacyjne pomysły obdarzone zostaną zaufaniem i poparciem „tłumu”.

Maciej Zawadzki

Założyciel serwisu PrawnieSkuteczni.pl

icon-112px-padlock Created with Sketch.

Dołącz do naszego newslettera lub podaj swój adres, jeśli już jesteś naszym subskrybentem