88% małych i średnich firm z Pomorskiego zamierza działać innowacyjnie

88 malych i srednich firm z pomorskiego zamierza dzialac innowacyjnie
Udostępnij:
Znaczna większość małych i średnich przedsiębiorstw z województwa pomorskiego zamierza wprowadzać nowe produkty i usługi. Ponad 50% firm, które wzięły udział w ankiecie Goyello chce inwestować w rozwiązania cyfrowe.

Od lutego do kwietnia tego roku małe i średnie firmy z Pomorza brały udział w badaniu, którego celem było określenie kierunku rozwoju lokalnych przedsiębiorstw. Respondenci to w 77% firmy usługowe. Ponad połowa (63%) działa zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym. Co dziesiąta badana firma obecna dotychczas tylko na rynku krajowym, jest zainteresowana ekspansją zagraniczną. Ankieta odbyła się przy wsparciu Pracodawców Pomorza, Invest in Pomerania, InvestGDA oraz Olivia Business Centre.

– To bardzo dobry i obiecujący trend. Pokazuje, że pomorskie firmy czują się pewnie na rynku krajowym, nabrały doświadczenia i są zainteresowane dalszymi globalnymi sukcesami – mówi Peter Horsten, dyrektor zarządzający w firmie Goyello, odpowiedzialnej za badanie.

Szanse

Prawie wszyscy uczestnicy ankiety (97%) koncentrują się na zdobywaniu nowych rynków i/lub nowych kanałów dystrybucji. Zdecydowana większość respondentów (88%) planuje wprowadzenie nowych produktów lub usług. Pracodawcy mają świadomość, że na dalszy rozwój ich firm wpływ mają takie czynniki jak:

  • wzrost zatrudnienia i kompetencji pracowników (65% ankietowanych),
  • inwestycja w środki trwałe (32% respondentów)
  • inwestycja w rozwiązania cyfrowe (które deklaruje jako ważne w perspektywie najbliższych 2 lat prawie połowa ankietowanych

Przeszkody

Przedsiębiorcy wymienili również przeszkody, które utrudniają im dynamiczny rozwój. Wciąż są to m.in. wysokie koszty stałe. Aż 70% ankietowanych wskazuje ten czynnik jako główną barierę na drodze do rozwoju przedsiębiorstwa. Dla połowy uczestników badania poważnym problemem jest ograniczony dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania, takich jak: kredyty, pożyczki i fundusze unijne. Jedna trzecia ankietowanych wspomina również, że trudno jest znaleźć wykwalifikowanych pracowników.

– Tylko jeden na trzech badanych menadżerów dysponuje kompleksową, dogłębną wiedzą na temat trendów rynkowych. Prawie co trzeci ankietowany deklaruje, że ma ograniczoną i niewystarczającą wiedzę dotyczącą wdrażania nowych rozwiązań w swojej firmie. Co drugi pomorski przedsiębiorca mówi o trudności w oszacowaniu ryzyka związanego z wdrażanymi innowacjami oraz wskazuje na ich wysokie koszty. Ponad połowa (55%) przedsiębiorców ma problem ze znalezieniem wiarygodnych partnerów biznesowych. A więc, mimo że o innowacjach mówi się bardzo dużo, ich wdrożenie nie jest takie proste – podsumowuje Peter Horsten. – Myślę, że wiele jest jeszcze do zrobienia, aby nasza gospodarka faktycznie stała się innowacyjna. Pomóc nam może wszechstronny dostęp do specjalistycznej edukacji oraz do szczegółowych branżowych badań, które ułatwią przedsiębiorcom podejmowanie strategicznych, długofalowych decyzji.

fot. pixabay.com