Dofinansowanie dla przedsiębiorców niezatrudniających pracowników

Dodane: 19.05.2020

Barbara Adamaszek-Byba

Udostępnij:

Przedsiębiorca będący osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników może złożyć wniosek o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.
W celu uzyskania dofinansowania należy spełnić kilka warunków:

 1. przedsiębiorca musi być osobą fizyczną,
 2. przedsiębiorca nie może zatrudniać pracowników,
 3. musi nastąpić spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, na poziomie co najmniej 30 %,
 4. nie mogą istnieć przesłanki do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy,
 5. przedsiębiorca nie może zalegać w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019
 6. przedsiębiorca musi złożyć wniosek do powiatowego urzędu pracy w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

Chcąc uzyskać dofinansowanie trzeba złożyć wniosek do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. We wniosku o przyznanie dofinansowania przedsiębiorca musi złożyć oświadczeniu o:

 1. wystąpieniu u przedsiębiorcy spadku obrotów gospodarczych w wysokości w związku z wystąpieniem COVID-19;
 2. braku przesłanek do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy;
 3. niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.;
 4. przeznaczeniu dofinansowania na koszty prowadzenia działalności gospodarczej;
 5. numerze rachunku bankowego albo numerze rachunku prowadzonego w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej właściwego dla prowadzonej działalności gospodarczej.Warto zaznaczyć, że wszystkie ww. oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Dofinansowanie przyznawane jest na podstawie umowy zwartej przez Starostę z przedsiębiorcą. Wzór umowy dostępny jest na stronach internetowych Urzędów Pracy.
 6. Wysokość możliwego do uzyskania dofinansowania zależy od wysokości spadku obrotów. Zgodnie z Tarczą antykryzysową, przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

  W przypadku spadku obrotów o:

  1. co najmniej 30% – może być przyznane dofinansowanie w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
  2. co najmniej 50% – może być przyznane dofinansowanie w wysokości 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
  3. co najmniej 80% – może być przyznane dofinansowanie w wysokości 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie.

  Dofinansowanie może być przyznane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące przypadające od miesiąca złożenia wniosku. Przy czym Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, przedłużyć ww. okres, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane. Dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych. Warto jednak pamiętać, że jeżeli w składanym wniosku wpisze się informacje, że wnosi o dofinansowanie za okres 3 miesięcy, wówczas wypłacane co miesiąc dofinansowanie będzie obliczane na podstawie wysokości spadku obrotów przedstawionych we wniosku. Np. gdy we wniosku wskazano, że spadek obrotów wyniósł co najmniej 30%, to wypłacane przez 3 miesiące dofinansowanie będzie obliczone na tej podstawie i nie będzie można go zmienić. Dlatego jeśli przewidujemy, że wysokość spadku obrotów w następnym miesiącu będzie wyższa i przedsiębiorca chciałby z tego tytułu otrzymać wyższe dofinansowanie, powinien złożyć co miesiąc nowy wniosek na kolejny miesiąc, w którym przedstawi za każdym razem właściwą wysokość spadku obrotów.

  Przedsiębiorca, który uzyska dofinansowanie ma dwa podstawowe obowiązki:

  1. dofinansowanie powinno być przeznaczone na koszty prowadzenia działalności gospodarczej,
  2. działalność gospodarcza powinna być prowadzona przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie.

  W przypadku nieprowadzenia działalności gospodarczej przez ww. okres, przedsiębiorca jest obowiązany do zwrotu otrzymanego dofinansowania bez odsetek, proporcjonalnie do okresu nieprowadzenia działalności gospodarczej, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

  Warto pamiętać, że przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

  Autor: Barbara Adamaszek-Byba, Adwokat w kancelarii Juvo. Wpisana na listę adwokatów Okręgowej Izby Adwokackiej w Bielsku-Białej. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W Kancelarii koordynuje obsługę prawną dla przedsiębiorców w zakresie prawa pracy.

  icon-112px-padlock Created with Sketch.

  Dołącz do naszego newslettera lub podaj swój adres, jeśli już jesteś naszym subskrybentem