Finansowanie Innowacji w ochronie środowiska

finansowanie innowacji w ochronie srodowiska
Udostępnij:
Środki na sfinansowanie innowacyjnego biznesu z branży ochrony środowiska i odnawialnych źródeł energii (OZE)

Środki na sfinansowanie innowacyjnego biznesu z branży ochrony środowiska i odnawialnych źródeł energii (OZE).


Dzięki działaniu 3.1. Inicjowanie działalności innowacyjnej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w całej Polsce stworzono 43 inkubatory przedsiębiorczości inwestujące w  przedsiębiorstwa oparte na innowacyjnych rozwiązaniach produktowych lub usługowych, które mają szansę na osiągnięcie sukcesu rynkowego. Docelowo ma powstać ponad 600 spółek opartych na innowacjach. Wartość alokacji na to działanie wyniosła prawie 580 mln  zł, z czego Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. realizuje projekty na łączną kwotę 26,5 mln zł, co stawia ją na 2 miejscu wśród wszystkich instytucji realizujących projekt.

Fundusz „Inwestycje Kapitałowe” to nie tylko pieniądze na realizację projektu

Fundusz „Inwestycje Kapitałowe” lokuje środki finansowe w projekty na wczesnym etapie rozwoju oraz aktywnie angażuje się w proces ich rynkowej komercjalizacji. Oferuje zindywidualizowaną obsługę oraz pomoc ekspercką dla swoich klientów. Dotychczas w ramach Funduszu kapitału zalążkowego „Inwestycje Kapitałowe” Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. objęła mniejszościowe udziały w 10 spółkach. W ramach Funduszu kapitału zalążkowego „Inwestycje Kapitałowe” są jeszcze środki na inwestycje w kilka spółek z branży ochrony środowiska i odnawialnych źródeł energii. W pojedynczy projekt Fundusz może zainwestować nawet równowartość 200 tysięcy euro. Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., jako inwestor, stawia na perspektywiczne, innowacyjne projekty, na których będzie można zarobić. Pomysł to dopiero pierwszy krok –w jego wyniku powstaje wynalazek, który po wprowadzeniu do praktycznego zastosowania staje się innowacją.

Inwestycje na wczesnym etapie - czy to się może opłacić?

Inwestycje na tak wczesnym etapie należą do najbardziej ryzykownych. Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego spośród utworzonych w 2006 roku przedsiębiorstw po 5 latach na rynku pozostało ich zaledwie 31,3%. Oznacza to, że tylko co trzecie przedsiębiorstwo poradziło sobie na rynku, przy czym 1/3 firm rezygnuje z kontynuowania działalności już w ciągu pierwszego roku.

Jednak tam gdzie jest znaczne ryzyko, jest też szansa na wysokie zyski. Wyobraźmy sobie dwóch naukowców, którzy postanawiają stworzyć innowacyjne rozwiązanie technologiczne z branży ochrony środowiska czy odnawialnych źródeł energii. Zakładają spółkę, która przez 5 lat zajmuje się głównie działalnością badawczo-rozwojową. Działalność spółki w pierwszych latach finansowana jest ze środków inwestorów prywatnych, za pośrednictwem funduszy zalążkowych oraz ze środków publicznych. Po prawie 3 latach gotowy jest prototyp urządzenia i spółka wprowadza go na rynki europejskie, amerykańskie i azjatyckie. Po 6 latach od rozpoczęcia działalności spółka debiutuje na rynku alternatywnym. Każda zainwestowana przez fundusz kapitału zalążkowego (seedcapital) kilka lat wcześniej złotówka jest w dniu debiutu wyceniana na ponad 200 zł, a w niecałe półtora roku później jej wartość rośnie jeszcze 4-krotnie. Nie dziwi fakt, że rynek wysoko wycenia spółkę o marży EBITDA na poziomie prawie 70% i rosnących skokowo przychodach, która w planach ma debiut na rynku głównym oraz akwizycje podmiotów na rynkach zagranicznych. A teraz wyobraźmy sobie, że jest to historia prawdziwa.

10-ciu wspaniałych – MARR S.A.zainwestował już w 10 innowacyjnych firm!

Większość wejść kapitałowych Funduszu kapitału zalążkowego „Inwestycje Kapitałowe” prowadzonego przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. zrealizowano w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy. Powstanie spółki jest zwykle poprzedzone kilkoma miesiącami wytężonej pracy Projektodawcy i specjalistów zatrudnionych w Funduszu, która ma na celu zwiększenie szans projektu na osiągniecie sukcesu na rynku i ograniczenie ryzyk związanych z inwestycją w nowopowstające przedsiębiorstwo. Dotychczas w ramach Funduszu kapitału zalążkowego „Inwestycje Kapitałowe” MARR S.A. objęła mniejszościowe udziały w 10 spółkach.

Spółki portfelowe Funduszu „Inwestycje Kapitałowe” oferują szerokie spektrum produktów i usług – od innowacyjnych rozwiązań z zakresu technologii biometrycznych, nowatorskich urządzeń z zakresu energetyki wiatrowej czy automatyki budynków, poprzez różne e-usługi, aż do programu kompleksowej opieki nad zdrowiem osób zdrowych, czy specjalistycznego oprogramowania z zakresu neurotechnologii. Więcej informacji o spółkach portfelowych Funduszu „Inwestycje Kapitałowe” można znaleźć na stronie internetowej Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Fundusz posiada jeszcze środki na inwestycje w kilka perspektywicznych spółek z branż związanych z ochroną środowiska i odnawialnymi źródłami energii. W pojedynczy projekt Fundusz może zainwestować nawet równowartość 200 tysięcy €.

Nabór projektów – ochrona środowiska i OZE

Nadal szukamy ciekawych i innowacyjnych projektów. Do końca 2013 roku chcemy zaangażować się kapitałowo jeszcze w kilka spółek. Do 10 czerwca trwa nabór projektów związanych z ochroną środowiska i odnawialnymi źródłami energii, a już wkrótce rozpocznie się nabór projektów z branży medycznej.

Warto pamiętać, iż nawet najbardziej genialny pomysł, czy projekt jest bezwartościowy, jeśli leży zamknięty w szufladzie. Dopiero, gdy rozpoczniemy jego realizację, najlepiej we współpracy z wiarygodnym partnerem będącym jednocześnie inwestorem kapitałowym, mamy szansę na nim zarobić.

Jak to zrobić?

Osoby i podmioty z całej Polski, które potrzebują środków finansowych, by skomercjalizować swoje innowacyjne rozwiązanie z zakresu ochrony środowiska i odnawialnych źródeł energii, zachęcamy do zgłoszenia swojego pomysłu w ramach odbywającego się naboru. Najlepiej zaprezentowane pomysły zostaną zakwalifikowane do etapu preinkubacji, w którym kluczowym elementem będzie stworzenie biznesplanu. W ramach naboru przyjąć możemy nieograniczoną liczbę zgłoszeń z pośród których do etapu preinkubacji wybranych zostanie do 20 najlepszych pomysłów.

Działanie 3.1 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Fundusz Kapitałowy – Technologie Medyczne – MedFund

Termin składania wniosków: 10 maja – 10 czerwca 2013 r. Decyduje data wpływu do MARR S.A.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: Nabór wniosków ma formułę otwartą. Wnioski poddane zostaną ocenie formalnej i merytorycznej w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia zamknięcia naboru wniosków. Decyzję o wyborze projektów dopuszczonych do etapu preinkubacji podejmie Zespół ds. Oceny Projektów Inwestycyjnych. Zostanie ona przekazana na wskazany w zgłoszeniu adres email, w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty zakończenia oceny wniosków.

Miejsce i sposób składania wniosków: Wnioski można składać osobiście lub przesłać drogą pocztową/kurierem na adres (decyduje data wpływu):

Departament Zarządzania Projektami i Programami
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
31-542 Kraków, ul. Kordylewskiego 11
lub przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected]

Dokumenty zgłoszeniowe: Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej MARR S.A. pod adresem: http://www.marr.pl/projekty/inwestycje-kapitalowe/dokumenty.html

Kontakt w sprawie naboru: Więcej informacji można uzyskać w punkcie informacyjnym w Krakowie, (czynny pon. – pt. 9.00-15.00) ul. Kordylewskiego 11, pokój 302 Infolinia: 12 617 66 81 e-mail: [email protected]

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski: Do udziału w naborze wniosków zapraszamy właścicieli nowatorskich pomysłów, rozwiązań technologicznych, produktowych, usługowych, którzy chcą osiągnąć sukces w innowacyjnym biznesie. Nasza oferta kierowana  jest do właścicieli pomysłów - przedsiębiorców, pracowników, naukowców, pracowników naukowych i wynalazców, którzy na bazie innowacyjnych rozwiązań chcą tworzyć firmy.

Strategia Inwestycyjna Funduszu:

  1. specjalizacja branżowa: ochrona środowiska, odnawialne źródła energii
  2. geograficzny zasięg inwestycji: Polska
  3. max. wielkość środków możliwych do zainwestowania przez Fundusz: 200 tysięcy euro
  4. łączny pakiet udziałów lub akcji obejmowanych przez Fundusz: mniej 50%
  5. oczekiwany okres inwestycji: ok. 5 lat
  6. źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
  7. instytucja finansująca: MARR

Kryteria wyboru projektów: Wnioski składane w ramach niniejszego naboru powinny być zgodne z wymaganiami Regulaminu Preinkubacji Projektów Inwestycyjnych