Małe firmy nie planują korzystać z pomocy UE

Dodane: 11.09.2014

Informacja prasowa

Udostępnij:

Tylko 12,6 proc. mikro- i małych firm będzie starało się pozyskać fundusze z Unii Europejskiej w latach 2014-2020. Zniechęca ich brak odpowiednich programów oraz skomplikowane procedury. Jednocześnie ponad połowa przedsiębiorców pozytywnie ocenia zmiany, jakie zaszły w Polsce w ciągu 10 lat naszej obecności w UE – ujawniło badanie Instytutu Badań i Analiz OSB oraz portalu Firmy.net.

Zdjęcie royalty free z Fotolia

Firmy.net zaprezentował wyniki badania polskich mikro- i małych firm w raporcie „Jak w Polsce prowadzi się własny biznes”. Zawiera on m.in. ocenę właścicieli  mikro- i małych firm odnośnie wpływu UE na prowadzenie biznesu w Polsce, a także analizę ich planów dot. pozyskiwania funduszy unijnych w latach 2014-2020.

UE pomogła naszemu biznesowi

Ponad połowa przedsiębiorców (50,5 proc.) uważa, że wejście Polski do Unii Europejskiej pozytywnie wpłynęło na prowadzenie działalności biznesowej. Wśród pozostałych przedsiębiorców częściej dominowały poglądy o braku wpływu UE na działalność biznesową (29,7 proc.) nad głosami o jej negatywnym wpływie (19,8 proc.). Bardzo nieliczna grupa przedstawicieli firm nie potrafiła dokonać takiej oceny.

Ocena zmian według sektorów

We wszystkich sektorach gospodarki najliczniejszą grupę stanowili przedsiębiorcy, według których zachodzące w ciągu ostatnich 10 lat zmiany wpłynęły pozytywnie na prowadzenie działalności biznesowej. W sektorze rolnictwa (w tym leśnictwa, łowiectwa i rybactwa) nie brakowało jednak osób, których zdaniem zmiany te miały negatywny wpływ na prowadzenie działalności.

W przypadku sektora przemysłu przedsiębiorcy równie często wskazywali brak wpływu wejścia Polski do UE, jak również dostrzegali negatywny wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej. Z kolei w sektorze usług, handlu i budownictwa przeważali przedsiębiorcy, którzy nie dostrzegają wpływu zmian związanych z UE.

Plany wykorzystania środków z UE w latach 2014-2020

Stosunkowo wysoka, pozytywna ocena wpływu zmian zachodzących po wejściu do UE, nie znajduje odzwierciedlenia w planach korzystania z dostępnych funduszy pomocowych. Ponad połowa przedsiębiorców (55,9 proc.) nie wie, czy będzie korzystała ze środków unijnych w latach 2014-2020. W grupie pozostałych znacząco przeważają przedsiębiorcy, którzy nie zamierzają aplikować o wsparcie na rozwój swoich firm (31,4 proc.). Zaledwie 12,6 proc. stanowią przedstawiciele firm, którzy zamierzają rozwijać je  dzięki środkom z Unii Europejskiej.

Najwięcej firm zdecydowanych, aby nie starać się o środki unijne, znajduje się w sektorze rolnictwa (w tym leśnictwa, łowiectwa i rybactwa). Z kolei w sektorze przemysłu, budownictwa, handlu i usług charakterystyczna jest tendencja niezdecydowania, czy podejmą oni starania o dotacje.

Cel wykorzystania dotacji w latach 2014-2020

Przedsiębiorcy planujący aplikować o fundusze unijne chcą je pozyskać z Programów Operacyjnych, właściwych dla danego województwa. Zgodnie z deklaracjami badanych pozostałe programy cieszyć się będą dużo mniejszym zainteresowaniem.

Z Programu Pomoc Techniczna planują skorzystać nieliczni przedsiębiorcy z sektora usług i budownictwa. Z kolei wsparciem z Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020 mogą być zainteresowani niektórzy przedstawiciele przemysłu, handlu i usług. Ze wsparcia z Programu Wiedza Edukacja Rozwój planują skorzystać przedsiębiorcy z sektora przemysłu i usług. W ramach realizacji Programu Polska Cyfrowa wsparcia poszukiwać będą przedstawiciele sektora przemysłu i handlu. Natomiast wsparciem z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich 2014-2020 zainteresowani będą przedstawiciele sektora przemysłu, budownictwa, handlu i usług.

Przyczyny nieaplikowania o środki z UE

Najczęściej wskazywanym powodem braku planów aplikowania o środki z UE było przekonanie o braku odpowiednich programów, do których firma może się zakwalifikować, a także skomplikowane procedury i trudności związane z przyznaniem dotacji.