PARP wspiera rozwój eksportu małych i średnich przedsiębiorstw z Polski Wschodniej

parp wspiera rozwoj eksportu malych i srednich przedsiebiorstw z polski wschodniej
Udostępnij:
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła konkurs na dofinansowanie projektów, których celem jest opracowanie nowego modelu biznesowego zakładającego internacjonalizację aktywności gospodarczej.

Działanie jest odpowiedzią na najczęstsze problemy firm reprezentujących sektor małych i średnich przedsiębiorstw związane

z wejściem na zagraniczne rynki. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu przedsiębiorcy będą mogli stworzyć diagnozę potencjału w zakresie internacjonalizacji, przeanalizować rynek docelowy, przygotować ofertę pod kątem eksportu, a także rozpocząć aktywne poszukiwanie partnerów biznesowych.

O dofinansowanie mogą ubiegać się firmy spełniające kryteria mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy, prowadzące działalność gospodarczą na terytorium makroregionu Polski Wschodniej, tj. na obszarze województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru. Priorytetowo będą traktowane zgłoszenia początkujących eksporterów, których przychody z działalności eksportowej nie przekraczają 30% ogólnych przychodów firmy.

Na preferencyjny system oceny mogą liczyć również takie projekty, które wpisują się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla przynajmniej dwóch województw z Polski Wschodniej oraz przyczyniają się do wzrostu zatrudnienia i promocji zielonej, zrównoważonej gospodarki.

Konkurs jest prowadzony w ramach Działania 1.2 POPW „Internacjonalizacja MŚP", które jest finansowane ze środków Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020. Kwota przeznaczona na dofinansowanie w konkursie wynosi 10 mln zł, a maksymalne dofinansowanie wynosi 50 000 zł. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są od 15 kwietnia 2016 r. do 20 maja 2016 r.  

Drugim etapem wsparcia będzie konkurs, którego celem będzie przygotowanie do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności przedsiębiorcy.