Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców w ramach Tarczy Antykryzowej. Oto, co musisz spełnić, żeby ją uzyskać

Dodane: 13.05.2020

Barbara Adamaszek-Byba

Udostępnij:

Na mocy ustawy z dnia z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zwanej dalej Tarczą Antykryzysową, wprowadzono możliwość ubiegania się przez mikroprzedsiębiorców o pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.
Pożyczka jest przeznaczona wyłącznie dla mikroprzedsiębiorców, czyli dla podmiotów, które w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniały łącznie następujące warunki:

 • zatrudniały średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz

 • osiągnęły roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.
 • Istotne jest przy tym to, że mikroprzedsiębiorca, chcąc ubiegać się o pożyczkę, powinien prowadzić działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r.

  Zgodnie z treścią Tarczy antykryzysowej pożyczka może być udzielona do wysokości maksymalnie 5 000 zł. Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski. Pożyczka udzielana jest na okres 12 miesięcy, w którym to okresie należy ją spłacić. Przy czym pierwszą ratę należy uiścić dopiero po upływie 3 miesięcy od dnia jej udzielenia. Warto jednak zaznaczyć, że Rada Ministrów może w drodze rozporządzenia, przedłużyć okres spłaty pożyczki, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.

  Do uzyskania pożyczki niezbędne jest złożenie wniosku wraz z załącznikami do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Wniosek można złożyć dopiero po ogłoszeniu naboru przez dyrektora PUP – przy czym w większości (jeśli nawet nie we wszystkich PUP) nabory zostały już ogłoszone. Aby wniosek został możliwie szybko rozpatrzony, zaleca się złożenie go w postaci elektronicznej, tj. opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym. Gdy nie ma takiej możliwości wniosek można złożyć osobiście we właściwym Urzędzie Pracy lub wysłać pocztą. Wzór wniosku o udzielenie pożyczki i wszystkich niezbędnych załączników jest dostępny na stronie internetowej praca.gov.pl

  Istotną kwestią jest fakt, że pożyczka wraz z odsetkami może podlegać umorzeniu. W tym celu mikroprzedsiębiorca musi złożyć wniosek wraz z oświadczeniem, że prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Warto też pamiętać, że wniosek o umorzenie pożyczki należy złożyć do Powiatowego Urzędu Pracy w terminie 14 dni od dnia upływu 3 miesięcy od udzielenia pożyczki.

  icon-112px-padlock Created with Sketch.

  Dołącz do naszego newslettera lub podaj swój adres, jeśli już jesteś naszym subskrybentem