Samokształcenie przez całe życie – problemy i wyzwania

Dodane: 04.07.2012

Adam Łopusiewicz

Udostępnij:

W dzisiaj czasach, informacja jest wszechobecna i łatwo dostępna – problemem jest raczej jej selekcja niż znalezienie. W związku z tym, coraz rzadziej wygrywa ten, kto wiedzę posiada, a coraz częściej ten, kto potrafi zastosowad ją w dynamicznie zmieniającym się świecie. Aby natomiast posiąśd tę umi

W dzisiaj czasach, informacja jest wszechobecna i łatwo dostępna – problemem jest raczej jej selekcja niż znalezienie. W związku z tym, coraz rzadziej wygrywa ten, kto wiedzę posiada, a coraz częściej ten, kto potrafi zastosowad ją w dynamicznie zmieniającym się świecie. Aby natomiast posiąśd tę umiejętnośd, trzeba rozwijad się przez całe, także w zupełnie nowych obszarach. Nad tym, jak wzbudzid taką postawę wśród polskich studentów kilka dni temu zastanawiali się przedstawiciele czołowych polskich ośrodków nauczania.

W dniach 13 – 15 czerwca br. na Politechnice Warszawskiej odbyła się XII edycja Konferencji „Uniwersytet Wirtualny – model, narzędzia, praktyka”, której temat przewodni w tym roku brzmiał „E-edukacja kształtuje współczesną edukację„. To coroczne wydarzenie jest wspólną inicjatywą Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz Polsko-Japooskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych.

– Temat tegorocznej Konferencji był nam wyjątkowo bliski, gdyż dotyczył wykorzystania edukacji prowadzonej przez Internet w kształceniu ustawicznym. Dlatego właśnie zdecydowaliśmy się zostad jednym ze sponsorów tego wydarzenia. – relacjonuje Łukasz Miedzioski, Kierownik projektu eduSQUARE – Naszym zdaniem, spotkanie to jest doskonałą okazją do wymiany doświadczeo, wiedzy i przemyśleo przedstawicieli czołowych polskich ośrodków odpowiedzialnych za kształcenie ludzi, nie tylko młodych. W tym roku, głównymi tematami były: wspomniana współpraca ośrodków naukowych, problem motywowania uczniów do nauki zdalnej oraz pobudzanie świadomości konieczności ciągłego podnoszenia kwalifikacji.

Jako główną konkluzję tegorocznej Konferencji uznad należy koniecznośd rozwijania projektów wymiany doświadczeo pomiędzy polskimi uczelniami. Zachodnie ośrodki naukowe koncertują się w większych centrach, aby umożliwid właśnie wymianę doświadczeo, dobrych praktyk, usprawnid proces przekazywania wiedzy, czy też tworzyd wspólne bazy wiedzy. Prowadzą one także internetowe, “otwarte uniwersytety”, do których dostęp ma każdy, niezależnie od tego czy jest studentem, uczniem szkoły średniej, podstawowej, czy też osobą dorosłą, która zakooczyła już edukację w formie zorganizowanej ale nadal chce podnosid swoje kwalifikacje i zdobywad wiedzę. W Polsce niestety nie ma jeszcze dobrych praktyk w tym zakresie, przez co tym bardziej konieczna jest większa aktywnośd uczelni na tym polu. Należy rozwinąd nie tylko powiązania pomiędzy ośrodkami naukowymi, ale także powiązania pomiędzy różnymi wydziałami tych samych uczelni. W chwili obecnej bowiem, występuje tam ograniczony przepływ informacji nawet w zakresie realizowanych takich samych bądź bardzo podobnych przedmiotów. Wymiana takich informacji, doświadczeo i dobrych praktyk pomiędzy uczelniami i wydziałami może bezpośrednio wpłynąd na rozwój polskiej edukacji.

Idea „otwartych uniwersytetów” łączy się z kolejnym tematem poruszanym na Konferencji – kształceniem ustawicznym. Pytanie, które wielokrotnie padało podczas spotkania brzmiało: Czy uczelnie powinny wspierad samokształcenie?. Większośd przedstawicieli polskich ośrodków nauczania stoi na stanowisku, że uczelnia powinna przede wszystkim nauczyd, jak uczyd się przez całe życie. Wypracowanie takiej postawy wśród studentów przyczyni się nie tylko do rozwoju ich wiedzy i kwalifikacji, ale również przyniesie korzyści dla świata biznesu, dla którego pracownik zmotywowany do ciągłego uczenia się jest wyjątkowo cenny. Uczelnie powinny zatem przygotowad studenta do tego, aby wziął na siebie odpowiedzialnośd za podnoszenie swoich własnych kwalifikacji. Powinny uświadamiad społeczeostwo, że należy ciągle zdobywad wiedzę, aby byd elastycznym na rynku pracy, który w dzisiejszych czasach jest bardzo zmienny, przez co coraz rzadziej możliwe jest wykonywanie tego samego zawodu przez całe życie.

Opisane powyżej formy kształcenia wymagają często zastosowania kształcenia na odległośd oraz odpowiednich narzędzi umożliwiających taką formę przekazywania wiedzy. Podstawowym problemem zdalnego kształcenia podnoszonym przez uczestników Konferencji była natomiast koniecznośd motywowania uczniów. Przede wszystkim potrzebni są nauczyciele, którzy będą potrafili stworzyd wartościowe, a zarazem atrakcyjne treści e-learningowe. Warto jednak poszukad także innych, bardziej nowatorskich rozwiązao. Pewnym nowym trendem w e-edukacji jest grywalizacja, polegająca na tworzeniu treści szkoleniowych, czy też całych kursów, w taki sposób, aby uczniowie zdobywali wiedzę grając, w tym w szczególności wyraźnie, ale jednocześnie zabawnie, rywalizując między sobą.

źródło: informacja prasowa

icon-112px-padlock Created with Sketch.

Dołącz do naszego newslettera lub podaj swój adres, jeśli już jesteś naszym subskrybentem