BioMaxima otrzymała dofinansowanie na testy do oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów

Dodane: 03.02.2020

Informacja prasowa

Udostępnij:

BioMaxima, systemów do oznaczania lekowrażliwości, otrzymała dofinansowanie w wysokości 1,6 mln zł w ramach Działania 1.2 "Badania celowe RPO Województwa Lubelskiego". Środki posłużą do opracowania testów MIC dla kolejnych grup związków przeciwbakteryjnych oraz przygotowanie pasków z dodatkiem inhibitorów enzymów inaktywujących antybiotyki.

Spółka poinformowała o otrzymaniu dofinansowania wniosku w ramach Osi Priorytetowej 1 Badania i innowacje, Działanie 1.2 „Badania celowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020”, który obejmuje „Prace badawczo-rozwojowe w zakresie opracowania grupy testów do oznaczania lekowrażliwości”.

Emitentowi przyznana została kwota dofinansowania wynosząca 1,6 mln zł, co stanowi 75% wartości całego projektu netto. Prace badawcze będą prowadzone przez BioMaxima S.A. w okresie do końca 2021 r. wspólnie z jednostką naukową. Obecny projekt zakłada opracowanie testów MIC dla sześciu kolejnych grup związków przeciwbakteryjnych oraz przygotowanie gradientowych pasków z dodatkiem inhibitorów enzymów inaktywujących antybiotyki lub związków chelatujących jony metali – łącznie 30 nowych pasków antybiotykowych. Testy te posłużą do określania jaką minimalną dawkę leku która powstrzyma rozwój zakażenia należy podać pacjentowi leczonemu antybiotykami. Pozyskane dofinansowanie wpłynie pozytywnie na rozbudowę gamy produktowej emitenta i pozwoli na wzrost przychodów ze sprzedaży.

– Specjalizujemy się w badaniu lekowrażliwości bakterii i grzybów na klinicznie stosowane antybiotyki. Już dzisiaj BioMaxima jest jedynym w Polsce i jednym z kilku w Europie producentem krążkowych systemów do jakościowego oznaczania lekowrażliwości. Projekty z działania 1.2 oraz działania 3.7 umożliwią nam rozpoczęcie produkcji testów, które, oprócz wskazania wrażliwości mikroorganizmu na dany antybiotyk, również określą wymaganą minimalną dawkę antybiotyku hamującą rozwój infekcji – wyjaśnia Łukasz Urban, prezes zarządu BioMaxima.

Bezpośredni związek z powyższym projektem ma zawarta w czerwcu 2019 r. umowa z Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości, która dotyczy projektu „Uruchomienie produkcji testów do oznaczania lekooporności MIC” w ramach działania 3.7 „Wzrost konkurencyjności MŚP”. Wartość tego dofinansowania wynosiła wówczas 589 tys. zł i zostało ono przeznaczone na zakup maszyn w terminie do końca 2021 r. Oba projekty będą realizowane w celu uruchomienia w Centrum Badawczo-Rozwojowym Spółki produkcji gradientowych testów do oznaczania lekowrażliwości (MIC). Zarząd BioMaxima S.A. jest liczy, że dzięki temu wzrośnie konkurencyjność Spółki na rynku krajowym i zagranicznym, gdyż stanie się ona jedynym w Polsce i czwartym w Europie producentem takich systemów.

–Wprowadzenie testów MIC do oferty BioMaxima umożliwi nam dotarcie do nowych placówek klinicznych, które przed podaniem pacjentowi leku oznaczają minimalne stężenie hamujące. Oznaczanie lekowrażliwości drobnoustrojów to duży i szybko rozwijający się segment mikrobiologii klinicznej zarówno w kraju, jak i na rynkach zagranicznych. W krajach wysoko rozwiniętych badania takie robione są znacznie częściej niż w Polsce, gdzie dotychczas nacisk kładziony jest raczej na antybiogramy, co oznacza potencjał wzrostowy w kraju. Z drugiej strony kraje rozwijające się, o dużym potencjale demograficznym dopiero zaczynają na masową skalę stosowanie antybiogramów i oczekujemy, że tam rynek będzie rósł jeszcze przez lata – podsumowuje Urban.

Zgodnie z najnowszymi danymi Europejskiego Centrum Profilaktyki i Kontroli Zakażeń w całej UE wzrasta liczba pacjentów zakażonych bakteriami opornymi i antybiotykooporność jest poważnym zagrożeniem dla zdrowia publicznego. Racjonalne stosowanie antybiotyków stanowi jeden ze sposobów zahamowania rozwoju bakterii opornych i zachowania skuteczności stosowania antybiotyków dla przyszłych pokoleń. Celowana antybiotykoterapia w oparciu o badanie lekowrażliwości MIC to jedna przede wszystkim skrócenie czasu leczenia, zmniejszenie liczby powikłań, skrócenie czasu niezdolności do pracy. Antybiotykowa terapia celowana, oparta o analizę jakościową (antybiogram) i (ilościową) MIC zwiększa prawdopodobieństwo sukcesu terapeutycznego.

Globalny rynek badania lekowrażliwości (krążkowe systemy dyfuzyjne, testy MIC, podłoża oraz systemy zautomatyzowanie) w 2017 roku został oszacowany na 2,71 miliarda USD i przewiduje się, że będzie rósł w średnim tempie 5,1% rocznie osiągając w 2022 roku wartość 3,47 miliarda USD (BusinessWire, maj 2018). BioMaxima S.A. specjalizuje się we własnych technologiach badania lekowrażliwości metodą dyfuzyjną, która ma dzisiaj największy udział w tym rynku na świecie. Emitent jest jedynym producentem krążków antybiotykowych w Polsce oraz jednym z sześciu wytwórców w Europie.

W 2019 r. Spółka zakończyła i rozliczyła wszystkie dotacje na łączną kwotę prawie 5,6 mln zł związane z realizacją programu rozwojowego polegającego na koncentracji produkcji w Lublinie oraz rozbudowie mocy wytwórczych, poprawie wydajności, poprawie procesów zarządzania oraz poszerzeniu asortymentu i poprawie komunikacji z klientami. Emitent dąży do jak najlepszego wykorzystania mocy produkcyjnych w nowym Zakładzie Produkcyjnym oraz potencjału badawczego w Centrum Badawczo-Rozwojowym. Zamiana marży dystrybutorskiej na marżę na wyrobach będzie miała pozytywny wpływ na rentowność emitenta oraz na umacnianie jego pozycji rynkowej w głównych kategoriach handlowych.