Kto ma prawo, a kto obowiązek. Nadchodzą zmiany w prawach konsumenta

Dodane: 17.11.2014

Informacja prasowa

Udostępnij:

Ustawa o prawach konsumenta wejdzie w życie w dniu 25 grudnia 2014 r., co oznacza, że od tego momentu dotychczasowe przepisy, które regulowały stosunki pomiędzy Przedsiębiorcą a Konsumentem przestaną obowiązywać – w ich miejsce będą stosowane nowe przepisy.

Zdjęcie royalty free z Fotolia

Podstawowym celem ustawy o prawach konsumenta jest dostosowanie polskich przepisów do prawa Unii Europejskiej, a dokładniej – wdrożenie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów.

Ustawa reguluje stosunki prawne pomiędzy przedsiębiorcą, a konsumentem; wprowadza m.in. szereg obowiązków informacyjnych przedsiębiorcy, reguluje zasady i tryb zawierania umowy na odległość oraz poza lokalem przedsiębiorstwa, wprowadza sankcje z tytułu niewypełnienia obowiązków przez przedsiębiorcę, zaś konsumentowi przyznaje uprawnienie do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, jednocześnie określając zasady i tryb wykonania tego prawa.

Dostosowanie działalności gospodarczej do przepisów nowej ustawy to jednak nie tylko znajomość obowiązków przedsiębiorcy, ale także świadomość zmian funkcjonalności sklepów internetowych, za pomocą których przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą.

Datą wejścia w życie ustawy o prawach konsumenta jest dzień 25 grudnia 2014 r. Od tego momentu przedsiębiorcy zobligowani są stosować się do nowego reżimu prawnego. Jednak nie zawsze tak będzie. Zgodnie z ustawą, do umów zawartych przed wejściem w życie nowych przepisów należy stosować w dalszym ciągu przepisy dotychczasowe.

Nowe przepisy znajdą zastosowanie do umów zawartych od dnia 25 grudnia 2014r. W praktyce, dla przedsiębiorców prowadzących działalność przy pomocy sklepów internetowych, powyższe wiązać się będzie z koniecznością stosowania dwóch różnych regulaminów – starego i nowego, tj. dostosowanego do nowej ustawy. Dlaczego? Wszystko za sprawą zmian wprowadzonych przez ustawę o prawach konsumenta.

Postanowienia w powyższym zakresie będą musiały znaleźć się w regulaminie. Wejście w życie nowych przepisów dopiero w grudniu nie oznacza natomiast obowiązku ich stosowania od tego momentu. Ustawa obowiązuje od czerwca 2014 r., już teraz przedsiębiorcy mogą wdrażać nowe rozwiązania i dostosowywać regulaminy swoich sklepów internetowych do nowych przepisów prawa. Powyższe działanie nie będzie wiązało się z uszczerbkiem dla konsumenta – nowe przepisy są bowiem bardziej rygorystyczne względem przedsiębiorcy ale korzystniejsze dla konsumenta.

Poza wyjaśnionymi dotychczas pojęciami „Konsumenta” i „Przedsiębiorcy”, należy także zwrócić szczególną uwagę na poniższe terminy: umowa zawarta na odległość – jest to umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Trwały nośnik – jest to materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

Przedsiębiorca ma obowiązek potwierdzenia konsumentowi zawarcia umowy na trwałym nośniku, w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy lub przed rozpoczęciem świadczenia usługi. Najlepiej jednak uczynić to niezwłocznie po zawarciu umowy. Brak potwierdzenia umowy może wskazywać na praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów albo zostać uznane za wykroczenie zagrożone karą grzywny.

Ustawa reguluje wiele kwestii związanych z zawieraniem umów na odległość w tym przez sklep internetowy, landing page na którym można złożyć zamówienie na usługę lub produkt, sprzedaż telefoniczną, umowę przez SMS lub drogą mailową. Oczywiście przykładów jest znacznie więcej, ponieważ nowe przepisy mają bardzo szeroką paletę zastosowań o czym należy pamiętać. Głównie dotkną one właścicieli sklepów internetowych. O szczegółach informuje poradnik dla przedsiębiorców.

Daniel Zawiliński, CMO platformy SerwerSMS.pl

W firmie zajmuje się zarządzaniem Działem Sprzedaży i Marketingu oraz nadzorowaniem procesu obsługi kluczowych klientów. Duchowy filar zespołu. Życzliwy i pomocny, ale także wymagający przełożony. Miłośnik deski snowboardowej i czekolady.

icon-112px-padlock Created with Sketch.

Dołącz do naszego newslettera lub podaj swój adres, jeśli już jesteś naszym subskrybentem