Przyszłość energetyki zależy od innowacji

Dodane:

MamStartup logo Mam Startup

Przyszłość energetyki zależy od innowacji

Udostępnij:

O przyszłości energetyki mówią: Patryk Demski, Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Rozwoju w TAURON Polska Energia S.A., dr inż. Paweł Poneta, Dyrektor Wykonawczy ds. Badań i Innowacji w TAURON Polska Energia S.A.; założyciele Botbox: Marcin Styrna, Mateusz Patrzałek, Grzegorz Kolasiński, Ivan Kosarovych; Norbert Raus, CEO Alphamoon i zespół Open Innovation w TAURON Polska Energia S.A.: Dominika Goleniowska-Milinković, Magdalena Kosmowska oraz Elżbieta Klimek.

Jakie wyzwanie stoją przed sektorem energetycznym?

Na zdjęciu: Patryk Demski

Patryk Demski (Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Rozwoju TAURON Polska Energia S.A.)

Trwa głęboka transformacja sektora energetycznego. Zmiany klimatyczne wymusiły zmiany prawodawstwa. Wszystkie regulacje, czy to na poziomie Unii Europejskiej, czy na poziomie krajowym mają wspierać i motywować do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Jest to szczególne wyzwanie dla polskiego sektora energetycznego, którego podstawą są dziś węglowe jednostki wytwórcze. Największymi wyzwaniami stojącymi przed Grupą TAURON w dążeniu do osiągnięcia neutralności klimatycznej, są inwestycje w infrastrukturę dystrybucyjną, magazyny energii i transformacja ciepłownictwa. Budowa własnych zielonych aktywów wytwórczych, ale przede wszystkim stały wzrost liczby instalacji fotowoltaicznych u klientów indywidualnych i biznesowych powoduje materializację pierwszego wyzwania, jakim jest równie szybki i krytyczny dla stabilności działania systemu elektroenergetycznego rozwój sieci dystrybucyjnych. Jest to wyzwanie, które wymaga znacznych nakładów inwestycyjnych na fizyczną rozbudowę, które jako Grupa TAURON planujemy ponieść w najbliższych latach. Co więcej, potrzebujemy innowacyjnych rozwiązań, które będą wspierać utrzymanie stabilności dostaw oraz płynne zarządzanie i obsługę dystrybucyjną rozproszonych źródeł energii.

Kolejnym wyzwaniem, z którym Grupa TAURON będzie się mierzyć to magazynowanie energii wytwarzanej przez jednostki OZE. Dotyczy to nie tylko magazynów bateryjnych, które będą miały duże znaczenie nie tylko dla operatorów dużych instalacji fotowoltaicznych czy wiatrowych, ale także dla prosumentów i wspierania efektywnego wykorzystania energii produkowanej w ich mniejszych instalacjach.

Ważnym wyzwaniem w kontekście tych większych instalacji OZE jest wykorzystanie technologii do magazynowania energii w postaci zielonego wodoru czy paliw syntetycznych. Technologie wodorowe, w których sektor energetyczny pokłada duże nadzieje, mogą być szansą na utworzenie opłacalnego sposobu magazynowania, swoistego odkładania na później nadwyżek produkcji energii oraz produkcji zielonego paliwa, które będą alternatywą dla obecnie wykorzystywanych paliw płynnych.

Szczególnie ważne w związku z planowanym na 2050 rok osiągnięciem neutralności klimatycznej Grupy TAURON, jest „zazielenienie” naszego ciepłownictwa. Będzie to wymagające przedsięwzięcie, które obejmie zastąpienie źródeł węglowych nowoczesnymi niskoemisyjnymi jednostkami, przy wciąż aktualnym zobowiązaniu TAURONA do zapewnienia niezawodności i wysokiej jakości dostaw ciepła na jednym z najbardziej zurbanizowanych i uprzemysłowionych obszarów w Polsce.

Jaką firmą ma być Grupa Tauron za 5, 15, 30 lat?

Naszą przyszłość budujemy w oparciu o Strategię, którą przedstawiliśmy w czerwcu ubiegłego roku. Dokument ten wskazuje na nasze priorytety – zdecydowane przyspieszenie rozwoju odnawialnych źródeł energii przy równoczesnym ograniczeniu emisji CO2 oraz zapewnienie stabilnych dostaw energii do ponad 5,8 miliona klientów poprzez inwestowanie w sieć elektroenergetyczną.

Uściślając, w 2030 roku planujemy ograniczyć emisyjność Grupy o 80 procent, przy sześciokrotnym zwiększeniu mocy zainstalowanej w odnawialnych źródłach energii. Największy strumień finansowy, prawie 24 miliardy złotych, skierowany zostanie na inwestycje w infrastrukturę dystrybucyjną, umożliwiając m.in. przyłączania nowych odbiorców oraz źródeł OZE, modernizację, automatyzację i cyfryzację sieci elektroenergetycznych.

Istotnym elementem jest również rozwój naszej oferty produktowej i usługowej, wprowadzanie nowych modeli biznesowych i stałe doskonalenie procesów produkcyjnych, dystrybucyjnych i obsługowych.

Trzecim priorytetem strategicznym dla rozwoju Grupy TAURON jest utrzymanie stabilnej sytuacji finansowej naszej Grupy Kapitałowej, wspierane efektywną i sprawną organizacją jej działania.

Jak ważne w realizacji tej wizji są innowacje?

Transformacja energetyczna, transformacja działalności Grupy TAURON i zmiany, które są konieczne dla osiągnięcia przyjętych celów strategicznych są impulsem do poszukiwań nowych rozwiązań. Innowacje stanowią twórczą odpowiedź na wyzwania i pozwalają zaadaptować się do zmieniającej się rzeczywistości. Bez innowacji nie osiągniemy postawionych przed sobą celów. Nasze priorytety w zakresie innowacji nakreśliliśmy w Strategicznej Agendzie Badawczej.

Na zdjęciu: Paweł Poneta

Paweł Poneta – Dyrektor Wykonawczy ds. Badań i Innowacji TAURON Polska Energia S.A

Co dokładnie znajduje się w strategii innowacji Grupy Tauron?

Strategiczna Agenda Badawcza, której aktualizację opublikowaliśmy w marcu tego roku, wskazuje kierunki i priorytety badawcze oraz obszary działalności Grupy TAURON, w których w naszej ocenie innowacje będą mieć kluczowe znaczenie dla rozwoju naszej organizacji. Obszary te ujęto w czterech portfelach Strategicznej Agendy Badawczej.

Pierwszy portfel „Klient i jego potrzeby”, to obszar obejmujący nasze interakcje z klientami. Koncentrujemy się tutaj na rozwoju naszej oferty produktowej i usługowej w oparciu o innowacyjne rozwiązania, ale także bazując na nowych modelach biznesowych, które będą stanowić odpowiedź na potrzeby naszych klientów. Naszą ambicją jest zostanie dostawcą pierwszego wyboru, z kompleksową ofertą i najwyższym poziomem obsługi klientów w kanałach cyfrowych i tradycyjnych.

Obszar „Inteligentna Dystrybucja” odnosi się do wyzwań z jakimi musimy się mierzyć w związku z trwającą transformacją energetyki, powstawaniem nowych punktów OZE, rozbudową sieci punktów ładowania pojazdów elektrycznych, wdrożeniem inteligentnych liczników i wpływem jaki te wszystkie zdarzenia mają na stabilność pracy sieci dystrybucyjnej i niezawodność dostaw energii. Ważne tutaj będą wszystkie rozwiązania wspierające zarządzanie infrastrukturą sieciową, która będzie obsługiwać coraz bardziej rozproszoną sieć punktów produkcji energii, cyfryzację infrastruktury sieciowej i zapewnienie bezpieczeństwa jej funkcjonowania.

Trzeci portfel, „Zielona Energia”, to obszar biznesowy związany z naszymi aktywami OZE, ich rozbudową, ale także rozwój innowacyjnych rozwiązań wspierających cyfryzację procesów utrzymaniowych, w tym te z potencjałem do zwiększenia produktywności posiadanych farm fotowoltaicznych i wiatrowych. Ważne tutaj będą również technologie magazynowania wytworzonej w pikach produktywności energii i wprowadzaniem jej do sieci w odpowiedzi na bieżące zapotrzebowanie.

Będziemy poszukiwać technologii efektywnego magazynowania energii w magazynach bateryjnych, ale to nie będzie jedyny kierunek naszych działań. Dla wielkoskalowych instalacji OZE perspektywiczne będą technologie magazynowania energii w wodorze i dalej, produkcja paliw syntetycznych na bazie zielonego wodoru.

Ostatnim obszarem kluczowym dla dekarbonizacji działalności Grupy TAURON jest rozwój naszego ciepłownictwa. Portfel „Zrównoważone Ciepło” wskazuje szereg kierunków badawczych związanych z dekarbonizacją naszych jednostek wytwórczych, wdrożeniem rozwiązań cyfrowych wspierających optymalizację pracy, dostaw i utrzymania infrastruktury przesyłu ciepła – to największe wyzwania dla tego obszaru.

Jak ważne dla realizacji strategii Grupy Tauron są startupy?

Startupy tworzone są nie tylko przez młodych innowatorów, którzy stawiają pierwsze kroki w biznesie i pracują nad swoimi pomysłami po zajęciach na uczelni. Wiele nowych, innowacyjnych rozwiązań to efekty wielu lat doświadczeń zawodowych założycieli młodych spółek technologicznych, np. ekspertów zatrudnionych wcześniej w korporacjach na stanowiskach specjalistycznych. Wszystkie te najlepsze zespoły i pomysły łączy niesztampowe myślenie, umiejętne wykorzystanie technologii i bardzo dobre rozpoznawanie oraz adresowanie potrzeb odbiorców i użytkowników końcowych tworzonych produktów. Poszukując innowacji, rozwiązań, które pomogą nam w rozwoju naszego biznesu, nie możemy pominąć tak ważnego ekosystemu innowacji, jakim jest ekosystem startupów.

Rozwiązania startupów mogą być bardzo ważnym ogniwem działań rozwojowych dla naszej organizacji. Mogą pełnić kluczową rolę w budowie i rozwoju portfolio produktowego i usługowego, ale także być odpowiedzią na wyzwania techniczne i technologiczne opisane we wszystkich 4 portfelach Strategicznej Agendy Badawczej i dołożyć swoją cegiełkę do transformacji branży energetycznej.

Dominika Goleniowska-Milinković, Elżbieta Klimek, Magdalena Kosmowska
(Zespół Open Innovation TAURON Polska Energia S.A.)

Na zdjęciu: Zespół Open Innovation w TAURON Polska Energia S.A., od lewej: Dominika
Goleniowska-Milinković, Magdalena Kosmowska, Elżbieta Klimek

Jakie startupy znajdują się na radarze Grupy TAURON? Jakie startupy Grupa TAURON lubi najbardziej?

Dominika Goleniowska-Milinković: Odpowiedź chyba nie zaskoczy nikogo. Lubimy zespoły wiedzące jaki produkt rozwijają, jaką propozycję wartości oferują TAURONOWI, czyli potencjalnemu partnerowi biznesowemu, z którym wspólnie wdrożą rozwiązanie w jego działalności i pozwalają mu i niejako „żyć”, funkcjonować na rynku. Są to zespoły świadome potrzeb użytkowników, nie tylko od tej strony technicznej czy technologicznej, ale również świadome strony biznesowej przedsięwzięcia – koniec końców współpraca powinna przynosić korzyści finansowe dla obu stron: startupowi i TAURONOWI.

Jak znaleźć się w faktycznym polu zainteresowania Grupy TAURON?

Magdalena Kosmowska: Nasze zainteresowanie budzą rozwiązania z obszarów naszej podstawowej działalności, takich jak dystrybucja energii elektrycznej, zarządzanie źródłami OZE, ciepłownictwo, ale także wszystko to, co dotyka procesów okołoobsługowych, sprzedażowych i ich cyfryzacji. Za tą oczywistą kwestią, czyli dopasowaniem rozwiązania do naszej działalności i naszych potrzeb, na drugim miejscu jest innowacyjność rozwiązania. Innowacje powinny generować korzyści – dla ich użytkowników i twórców tych innowacji.

Jak może wyglądać współpraca z Grupą TAURON i na jakie korzyści może liczyć startup?

Elżbieta Klimek: To w jakim zakresie i jaki charakter ma współpraca startupu z Grupą TAURON zależy od kilku czynników. Najważniejszym z nich jest etap rozwoju, na którym znajduje się interesujące nas innowacyjne rozwiązanie. W przypadku zespołów, które są w trakcie przygotowywania produktu,
posiadają np. pierwszy prototyp, współpracę rozpoczynamy zwykle od realizacji projektu pilotażowego. Celem takiego przedsięwzięcia jest nie tylko dopracowanie rozwiązania, ale również test jego działania, który może być zrealizowany infrastrukturze spółek Grupy TAURON. Po osiągnięciu odpowiedniego poziomu rozwoju i pozytywnych efektach projektu pilotażowego rozpatrywana jest możliwość kontynuowania współpracy już na zasadach rynkowych. Zasady takiej współpracy uzgadniane są wspólnie przez startup i spółkę Grupy TAURON, która będzie właścicielem biznesowym wdrażanego rozwiązania. Punktem wyjścia dla tych rozmów jest zaproponowany wcześniej przez startup model biznesowy.

Korzyści ze współpracy z Grupą TAURON to w największym skrócie możliwość weryfikacji nie tylko przyjętych założeń technicznych i technologicznych, którymi kierował się zespół startupu podczas tworzenia pierwszych wersji rozwiązania, ale także walidacja przyjętego modelu biznesowego, sprawdzenie czy przyjęte założenia co do wielkości rynku, efektywności ekonomicznej przedsięwzięcia są prawdziwe. Pilotaż, w którym biorą udział klienci Grupy TAURON pozwala również na ocenę usługi bądź produktu.

Na zdjęciu: Założyciele Botbox od lewej: Marcin Styrna, Mateusz Patrzałek, Grzegorz Kolasiński, Ivan Kosarovych

Projekty pilotażowe, w których testujemy innowacyjne rozwiązania startupów prowadzone są w Grupie TAURON w ramach programu TAURON Progres. Oprócz wspomnianej współpracy z ekspertami Grupy TAURON, udostępnianiem infrastruktury do testów czy możliwości realizacji testów z udziałem naszych klientów, startup może otrzymać wsparcie finansowe na pokrycie kosztów prac w ramach projektu pilotażowego w maksymalnej kwocie 200 tys. złotych.

Współpraca startupów z Grupą TAURON może zostać zainicjowana również w ramach programu scoutingowego, który uruchomiliśmy w marcu tego roku, przy współpracy z Open Innovation House. W ramach dotychczas zrealizowanych rund scoutingu przeanalizowano ponad 200 rozwiązań, a rozmowy o potencjale do współpracy prowadzone są m.in. z Alphamoon i BotBox.

BotBox, Marcin Styrna

Wzięliście udział w programie scoutingowym prowadzonym dla Grupy TAURON stąd pytanie: co robi Twój startup?

Platforma Botbox służy do automatyzacji komunikacji i sprzedaży poprzez najpopularniejsze na rynku komunikatory: Facebook Messenger, WhatsApp, Viber, Instagram czy Telegram. Jest to aplikacja typu no code co oznacza, że do zbudowania dowolnej ścieżki komunikacyjnej nie jest potrzebna wiedza
programistyczna, a jej tworzenie jest przy użyciu wizualnego buildera. Dzięki kilkudziesięciu funkcjonalnościom platformy Botbox możliwości tworzenia scenariuszy komunikacji są praktycznie nieograniczone. Można w całości zautomatyzować dział obsługi klienta który przez 24h na dobę będzie odpowiadał na pytania klientów. Botbox dysponuje funkcjonalnościami do budowy chatbotów oraz voicebotów wspieranymi przez silnik AI.

Jak oceniacie proces scoutingu, który realizowany jest przez Open Innovation House i Grupę TAURON? Jakie są Wasze odczucia z przebiegu tego procesu?

Oczywiście cieszymy się takim wyróżnieniem i jesteśmy pewni że rozwiązanie przez nas oferowane ma dużą wartość, z którego może skorzystać wiele firm. Cały proces scoutingu odbywał się bardzo dynamicznie oraz profesjonalnie. Co najważniejsze, wszystkie formalności były ograniczone do minimum, co spowodowało że mogliśmy się skupić na meritum sprawy.

Jak wyglądało Twoje budowanie relacji z Grupą TAURON?

Od samego początku mieliśmy wrażenie, że nadajemy na wspólnych falach. Spotkaliśmy się z dużą życzliwością ze strony pracowników Grupy Tauron. Cały czas byliśmy traktowani po partnersku.

Jakie są następne kroki?

Obecnie prowadzimy rozmowy o tym jak nasze narzędzie może poprawić procesy komunikacyjne w firmie Tauron. Wsłuchujemy się w potrzeby i staramy się zaproponować odpowiednie rozwiązania usprawniające te procesy.

Czy udział w tego typu inicjatywach jest ważny w rozwoju startupu? Jeśli tak –  dlaczego?

Możliwość zaprezentowania własnego produktu przed takim dużym podmiotem jakim jest Grupa Tauron jest dużym wyzwaniem. Trudnym, ale bardzo pouczającym. Czy macie jakieś rady, wskazówki dla innych startupów, które być może zastanawiają się nad odpowiedzią na naszą akcję scoutingową?

Przede wszystkim żeby spróbować i zaprezentować swój produkt. Jest to świetna okazja aby otrzymać feedback dotyczący produktu od ekspertów zarządzających bardzo dużą organizacją. Cały proces był dla nas bardzo ekscytującym doświadczeniem.

Alphamoon, Norbert Raus

Czym zajmuje się Alphamoon?

Alphamoon to platforma IDP skierowana do małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, która automatyzuje codzienne zadania związane z dokumentami. Przy pomocy Alphamoon, użytkownicy mogą wyciągać dane z dokumentów, automatycznie klasyfikować dokumenty, czy też rozdzielać strony z większych plików zawierających wiele skanów. Jednym z zastosowań platformy jest oferta Inteligentnej e-Teczki, czyli moduł skrojony pod potrzeby zespołów HR, który pozwala na digitalizację teczek osobowych.

Wzięliście udział w programie scoutingowym prowadzonym dla TAURONA. Jak budowaliście relacje z TAURONEM? Jak na ten program trafiliście?

Nasza relacja z Grupą TAURON trwa od 2020 roku, kiedy mieliśmy okazję po raz pierwszy rozmawiać o potencjalnych wyzwaniach firmy w kontekście pracy z dokumentami – m.in. z zespołem zajmującym się innowacjami w firmie. Od tamtej pory dopracowaliśmy swoją ofertę w zakresie e-Teczki, a także przetestowaliśmy ją rynkowo poprzez sukcesywne wdrożenie u jednego z liderów rynku energetycznego w Polsce. Obecnie to dojrzałe narzędzie, które rozwiązuje uniwersalne problemy związane z pracą przy teczkach pracowniczych.

Do programu scountingowego trafiliśmy z polecenia jednego ze scoutów, który zaprosił nas do współpracy. Sam proces był sprawnie poprowadzony – Alphamoon miał okazję przedstawić zarówno krótki pitch opowiadający o całej firmie, jak i prezentację konkretnego rozwiązania dopasowanego do wyzwania Grupy TAURON. Z uwagi na to, że Inteligentna e-Teczka jest obecnie ważnym kierunkiem rozwoju Alphamoon, rozmowa z Grupą TAURON przypada w idealnym momencie. Teraz czekamy na finalną decyzję.

Na zdjęciu: Norbert Raus, CEO Alphamoon

Czy udział w tego typu działaniach jest dla Was ważny? Jakieś wskazówki dla innych zespołów startupów?

Pierwsze rozmowy były podstawą do poznania potrzeb TAURONA. Scouting pozwala też największym graczom korzystać z know-how firm o charakterze technologicznym – opracowywanie takich rozwiązań wewnątrz firmy byłoby nie tylko kosztowne i czasochłonne, ale przede wszystkim wymagające pod kątem technicznym. Lepiej zatem skorzystać z gotowego narzędzia, które jest sprawdzone. Z perspektywy startupu natomiast, takie projekty pozwalają zdobywać cenne doświadczenie. Praca z dużą firmą to świetna okazja do głębszego zrozumienia klienta i rynku, ale także wejście w wieloletni kontrakt, który ugruntowuje pozycję firmy. Warto jednak mieć na uwadze moment rozwoju firmy, a także zgodność programów akceleracji lub programów scoutingowych ze strategią rozwoju. W najlepszym możliwym scenariuszu, uczestnictwo w takim programie powinno pomagać w zaplanowanym rozwoju firmy.

Łukasz Cieśla, Dariusz Bembenek, Marcin Szymański (Open Innovation House)

Czy startupy i korporacje powinny współpracować?

Łukasz Cieśla (Open Innovation House): Odpowiem przewrotnie – tak, ale nie wszystkie i nie zawsze! Taka współpraca wymaga dobrego przygotowania u obu partnerów. Wtedy może generować pożądane rezultaty zarówno dla korporacji,  jak i dla startupu. Dla korporacji to przede wszystkim rozbudowanie własnego potencjału innowacyjności generowanego w wewnętrznych procesach badań i rozwoju o element rynkowy, pochodzący od innowatorów, którzy nie są zatrudniani przez firmę. Startupy potrafią perfekcyjnie odkrywać potrzeby i je zaspokajać. Robią to dużo sprawniej niż korporacje. Współpraca korporacyjnych liderów innowacyjności oraz startupowców może przemieniać sposób funkcjonowania dużych firm. Startup może zyskać dostęp do rynku, klientów oraz innych cennych zasobów. Może skorzystać z eksperckiej wiedzy lub trudno – dostępnej infrastruktury. Na pewno współpraca z korporacją poprawia wiarygodność startupu i jego rozpoznawalność. W niektórych przypadkach korporacja może stać się dla startupu inwestorem.

Co musi zrobić startup, aby stać się wartościowym partnerem dla korporacji?

Dariusz Bembenek (Open Innovation House): Moje doświadczenia wskazują na to, że absolutnie każdy startup ma taki potencjał. Jednak, aby go wykorzystać, często musi się napracować. Pierwsza i fundamentalna rzecz – startup musi włożyć wysiłek w to, aby zrozumieć firmę, z którą ma współpracować. Fajnie jeżeli startup ma wyobrażenie tego jak taka długofalowa relacja może wyglądać, czy potrafi naszkicować swoją wizję współpracy. I jeszcze jedno – startup musi dowozić. Współpraca na linii korporacja – startup zazwyczaj zaczyna się od pilotażu, który obwarowany jest harmonogramem, zakresem, budżetem. Trochę jak klasyczny projekt – chociaż w tym przypadku przyjęte wskaźniki będą mieć charakter dużo bardziej lean. Jeżeli na początku startup się do czegoś zobowiąże to dobrze będzie, jeżeli w toku współpracy dołoży wszystkich starań, aby złożonych obietnic dotrzymać. Nawet jeżeli efekt pilotażu będzie niezadowalający to obie strony powinny docenić jakość samej współpracy!

Co musi zrobić korporacja, aby być wartościowym partnerem dla startupu?

Marcin Szymański (Open Innovation House): Zrezygnować ze swoich polityk i procedur! To żart rzecz jasna! Gdyby ktoś wymyślił lepszy sposób zarządzania wielkimi organizacjami niż ten stosowany przez korporacje to już dawno giganci korzystali by z jego dobrodziejstw. Nie znaczy to bynajmniej, że korporacja nie może krytycznie spojrzeć na własny model pracy z partnerami. Może i powinna! Standardy, którymi posługuje się w relacjach z dojrzałymi partnerami biznesowymi w wielu miejscach nie będą przystawać do świata startupów. Na przykład rygory zakupowe lub standardy realizacji płatności dla startupów, które dopiero budują stabilność własnych modeli biznesowych mogą być nie do udźwignięcia. Ważnym ukłonem w stronę startupów jest również zrozumienie ich natury. Myślimy o firmach, które cały czas pracują nad swoim produktem, często bardzo innowacyjnym. A to oznacza, że nie zawsze będzie on doskonały, że czasami będzie zawodzić, czasami może rozczarowywać. Docelowo może stać się jednak produktem czy usługą, której pożądają klienci.