Tworzysz innowacyjne rozwiązania? Sprawdź, czy bezzwrotna dotacja ze Ścieżki SMART jest dla Ciebie

Dodane:

MamStartup logo Mam Startup

Tworzysz innowacyjne rozwiązania? Sprawdź, czy bezzwrotna dotacja ze Ścieżki SMART jest dla Ciebie

Udostępnij:

Ścieżka SMART to program dający szerokie możliwości wsparcia projektów innowacyjnych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Największe szanse na otrzymanie dofinansowania będą miały projekty zawierające moduł B+R obejmujący opracowanie produktów, usług lub procesów o silnym potencjale w zakresie zmiany struktury rynku.

Duży potencjał będą miały projekty m.in. z branż IT (więcej o B+R w IT), przemysłowej oraz biotechnologicznej, w tym w szczególności projekty o pozytywnym wpływie na środowisko naturalne i społeczeństwo. 

Ścieżka SMART to największy w Polsce instrument dotacyjny finansujący badania, rozwój z budżetem na lata 2021-2027 wynoszącym 4,36 mld euro. 

Jakie moduły są odpowiednie dla Ciebie?

W ramach jednego instrumentu jest możliwość wyboru wielu modułów, które odpowiadają potrzebom danego Wnioskodawcy. Wśród tych modułów są: 

 • prace B+R (finansujący koszty tworzenia innowacyjnych produktów/technologii)
 • wdrożenie innowacji (finansujący wdrożenie wyników prac B+R poprzez inwestycje m.in. w maszyny i urządzenia, linie technologiczne czy budowę/rozbudowę zakładu)
 • infrastruktura B+R (finansujący inwestycje w tworzenie/rozwój infrastruktury służącej do prowadzenia działalności B+R m.in. w aparaturę badawczą oraz budowę/rozbudowę laboratoriów)
 • cyfryzacja (finansujący inwestycje w automatyzację, robotyzację i cyfryzację procesów biznesowych)
 • internacjonalizacja (finansujący promocję międzynarodową produktów, uzyskanie ochrony praw własności przemysłowej).
 • zazielenienie (finansujący inwestycje w wprowadzenie GOZ, bardziej wydajnej gospodarki materiałowej, zwiększenie efektywności energetycznej, czy zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery)
 • kompetencje (finansujący rozwój kompetencji z zakresu prowadzenia prac B+R, inteligentnych specjalizacji, transformacji w kierunku gospodarki 4.0, transferu technologii itp.)

Spośród wskazanych powyżej modułów firma MŚP obligatoryjnie wybiera moduł prowadzenia prac B+R lub moduł wdrożenia innowacji, a w przypadku dużych przedsiębiorstw obligatoryjnie moduł prac B+R. 

Dodatkowo do modułów obligatoryjnych można wybrać odpowiadające potrzebom moduły fakultatywne, czyli inwestycje w rozwój infrastruktury B+R, cyfryzację, zazielenienie, rozwój kompetencji czy internacjonalizację. Moduły mogą być dobierane w odniesieniu do projektów linearnych i nielinearnych. Pod pojęciem projektu linearnego rozumiemy projekt, w którym poszczególne moduły są ze sobą wzajemnie powiązane, a każdy kolejny stanowi kontynuację poprzedniego. Sposób nielinearny oznacza połączenie niepowiązanych ze sobą modułów.

O czym należy pamiętać?

Wybór modułów, w których chcemy aplikować o dotację jest dowolny, z wyjątkiem modułów obligatoryjnych. Ponadto są pewne ograniczenia, takie jak: 

 • każdy z modułów może zostać wybrany jednokrotnie – nie przewidziano możliwości realizacji projektu zawierającego np. dwa moduły B+R,
 • konieczność przeznaczenia min. 20% budżetu (kosztów kwalifikowanych) projektu na realizację modułu B+R w sytuacji, w której moduł ten realizowany jest z innymi,
 • wnioskodawcy inni niż MŚP muszą spełnić wymóg minimalnej wartości kosztów kwalifikowanych w module B+R na poziomie 1 mln zł,
 • limit w ramach modułu internacjonalizacja – jego budżet może wynosić maksymalnie 20% budżetu wybranego przez Wnioskodawcę modułu obligatoryjnego, 
 • limit w ramach modułu kompetencje – jego budżet może wynosić maksymalnie 15% budżetu wybranego przez Wnioskodawcę modułu obligatoryjnego, 
 • w przypadku wyboru modułu kompetencje konieczne jest, aby udowodnić powiązanie planowanych do nabycia kompetencji z przewidzianymi w ramach innych modułów działaniami.

Formy wsparcia i poziomy dofinansowania

Projekty polegające na prowadzeniu prac B+R będą finansowane bezzwrotną pomocą publiczną na działalność badawczo-rozwojową tj. maksymalna wysokość dotacji wynosi 20 mln euro, a poziom dofinansowania uzależniony jest od rodzaju prac wykonywanych w projekcie oraz od wielkości przedsiębiorstwa. 

 • Dofinansowanie do badań przemysłowych
 • mikro i małe przedsiębiorstwa – 80%
 • średnie przedsiębiorstwa – 75%
 • duże przedsiębiorstwa – 65%
 • jednostki naukowe – 100%
 • Dofinansowanie do prac rozwojowych
 • mikro i małe przedsiębiorstwa – 60%
 • średnie przedsiębiorstwa – 50%
 • duże przedsiębiorstwa – 40%
 • jednostki naukowe – 100%

W pozostałych modułach zastosowanie mają różne rodzaje pomocy publicznej (więcej o pomocy publicznej w Ścieżce SMART) z dominującą Regionalną Pomocą Inwestycyjną (mapa pomocy regionalnej).

Jakie projekty mają szansę na dofinansowanie?

 Ścieżka SMART preferuje projekty, w których wnioskodawca opracowuje innowacyjne rozwiązanie w ramach modułu B+R. Dla przykładu projekt zawierający moduł B+R uzyskuje w kryterium „Innowacja w skali minimum krajowej jest efektem wyników prac B+R” aż 12 punktów, podczas gdy projekt dotyczący wdrożenia zakupionych wyników prac B+R otrzymuje tylko 1 punkt. Ponadto premiowane będą projekty charakteryzujące się potencjałem do transformacji rynku (np. poprzez zmianę jego struktury, wyparcie przestarzałych rozwiązań – 3 punkty) lub wykreowania nowych rynków (5 punktów).

Duże znaczenie w ocenie projektów będzie miał też potencjał organizacyjny i finansowy. Wnioskodawca będzie musiał wykazać zdolność do sfinansowania wkładu własnego we wszystkich wybranych przez siebie modułach, a także dysponować odpowiednim potencjałem osobowym i technicznym.

Ponadto dodatkowe punkty można uzyskać za:

 • współpracę z organizacją badawczą albo pozarządową – projekt może uzyskać 2 punkty, jeżeli przewiduje tego typu współpracę, której zakres powiązany jest z zadaniami w projekcie oraz której realizacja przyniesie wymierne korzyści, 
 • społeczne znaczenie innowacji – 2 punkty uzyskać może projekt, który przyczyni się do poprawy jakości życia społeczeństwa lub włączenia społecznego (w tym dostępności) lub spowolnienia zmian klimatu,
 • ekoinnowacje na poziomie kraju – w ramach kryterium premiowane będą projekty, które przynoszą korzyści środowisku dzięki zapobieganiu negatywnemu wpływowi na środowisko lub ograniczaniu go, bądź też dzięki optymalizacji wykorzystania zasobów. Ekoinnowacje mogą mieć dowolną formę (technologiczną lub nietechnologiczną). 1 punkt uzyskać będą mogły projekty, w których następuje wdrożenie min. 1 ekoinnowacji w skali kraju, natomiast 2 punkty przyznane będą projektom, które obejmują opracowanie ekoinnowacji w skali kraju w ramach modułu B+R, 
 • innowacje cyfrowe na poziomie kraju – w ramach kryterium premiowane będą projekty obejmujące innowacje cyfrowe, rozumiane jako innowacje w procesach biznesowych albo produktowe polegające na zastosowaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT). 1 punkt uzyskać będą mogły projekty, w których następuje wdrożenie min. 1 innowacji cyfrowej w skali kraju, natomiast 2 punkty przyznane będą projektom, które obejmują opracowanie innowacji cyfrowej w skali kraju w ramach modułu B+R.

Łącznie wnioskodawca będzie mógł uzyskać 25 punktów. Aby otrzymać dofinansowanie projektu musi uzyskać pozytywną ocenę we wszystkich kryteriach obligatoryjnych dla projektu i poszczególnych modułów (m.in. kwalifikowalność wnioskodawcy, spełnienie efektu zachęty, zdolność finansowa, zgodność z politykami horyzontalnymi). Ilość punktów uzyskanych w ramach kryteriów rankingujących decydowała będzie o miejscu na liście projektów wybranych do dofinansowania, co będzie miało znaczenie w sytuacji wyczerpania alokacji i braku możliwości sfinansowania wszystkich projektów spełniających kryteria obligatoryjne.

 

Materiał powstał we współpracy z PMG R&D Consulting P.S.A.